ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 2012

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΗ˛ ΕΙΣΟΔΩ˛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

 

«Τόν τῆς νηστείας καιρόν, φαιδρῶς ἀπαρξώμεθα,

πρός ἀγῶνας πνευματικούς ἑαυτούς ὑποβάλλοντες·

ἁγνίσωμεν τήν ψυχήν, τήν σάρκα καθάρωμεν…»

(Στιχηρόν Α΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ)

   Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, βρισκόμαστε καί πάλι στό κατώφλι τῆς πιό εὐλογημένης καί κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ ἔτους, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας, ξανανοίγει μπροστά μας καί μας καλεῖ νά βαδίσουμε μέ χαρά ἕνα διαφορετικό δρόμο. Εἶναι ὁ δρόμος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού μπορεῖ να εἶναι ἀνηφορικός καί πολλές φορές δύσβατος, εἶναι ἐξίσου ὅμως ὄμορφος καί ἐλπιδοφόρος, ἀφοῦ ὁδηγεῖ, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, στήν ἀληθινή εὐφροσύνη καί ἄνεση, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό Σταυροαναστάσιμο Πάσχα τοῦ Κυρίου μας.

Καλούμαστε ὅλοι μας, νά διανύσουμε αὐτό τό δρόμο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀνταποκριθοῦμε μέ εἰλικρίνεια καί λαχτάρα στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί στό κάλεσμα αὐτό θά ἀνταποκριθοῦμε μέ δύο τρόπους. Ὁ ἕνας τρόπος εἶναι νά πορευθοῦμε τό δρόμο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς Ἐκκλησία, ὡς κοινότητα, ὡς σύναξη. Καί αὐτό θά πραγματοποιηθεί ἐδῶ στό Ναό, μέσα στον ὁποῖο ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες, θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά συμμετάσχουμε σέ πολλές ξεχωριστές καί ἰδιαίτερες Ἀκολουθίες, πού κανείς τίς συναντᾶ μονάχα μέσα σ' αὐτή τήν περίοδο. Συλλογικά, λοιπόν, θά πορευθοῦμε μαζί μέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας, πού καθημερινά θά τούς συναντᾶμε στά Μεγάλα Ἀπόδειπνα, στίς Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, στούς Χαιρετισμούς πρός τήν Παναγία μας, στόν Μεγάλο Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, ἀλλά καί στούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς. Ἀπό αὐτές τίς συνάξεις θά ἀντλοῦμε τήν δύναμη, ἀλλά καί τή χάρη τοῦ Χριστοῦ μας, πού μᾶς ἐγγυᾶται πώς ὅταν μαζευόμαστε στό ὄνομά του περισσότερα ἀπό δύο ἄτομα, τότε βρίσκεται καί Ἐκεῖνος μαζί μας. Ἔτσι, θά ζήσουμε τή Σαρακοστή, σάν μιά λειτουργική περίοδο πού θά χρωματίσει τήν καθημερινή ζωή μας.  

Ὅμως, τό στάδιο αὐτό πού ἀνοίγεται μπροστά μας, ἀδελφοί μου, θά κληθοῦμε νά τό διανύσουμε καί μ' ἕνα ἀκόμα τρόπο. Ὡς πρόσωπα. Ἡ Ἐκκλησία μας θά καλέσει τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά, νά ἐντείνει τούς πνευματικούς του ἀγῶνες, νά ἀφήσει τίς ἀναρίθμητες ἀσχολίες τῆς ζωῆς του καί νά ἀφιερώσει χρόνο καί φροντίδα γιά τήν ψυχή καί τόν ἐσωτερικό του κόσμο. Ἑπομένως, ἡ περίοδος αὐτή εἶναι καιρός γιά δράση, γιά ἀπόφαση, γιά προγραμματισμό. Καί ὁ καλύτερος καί εὐκολότερος τρόπος, εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τήν καθοδήγηση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία μας ἔχει ἤδη καλέσει μέσα ἀπό τά Εὐαγγέλια καί τήν ὑμνολογία ὅλης αὐτῆς τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου, νά καλλιεργήσουμε διάφορες ἀρετές.

Ἡ πρώτη ἀρετή εἶναι ἡ ταπείνωση. Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀφοῦ προσφέρει στόν ἄνθρωπο χαρά, εἰρήνη, μακαριότητα καί ἀπέραντη εὐλογία. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής λέει ξεκάθαρα πώς δέν θά δικαιωθοῦμε ἀπό τά καλά ἔργα μας, ἀλλά ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση. – Καί πώς γίνεται κάποιος ταπεινός; Ἡ ἀπάντηση γιά ἕναν χριστιανό εἶναι ἁπλή. Ἡ ταπείνωση μαθαίνεται ἀτενίζοντας τό Χριστό μας, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ». Τελικά γινόμαστε ταπεινοί μέ τό νά μετρᾶμε τό καθετί, μέ μέτρο μας τό Χριστό.

Ἡ περίοδος λοιπόν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀρχίζει μέ μιά ἀναζήτηση, μιά προσευχή γιά ταπείνωση, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀληθινῆς μετανοίας, πού στήν οὐσία εἶναι καί τό δεύτερο ζητούμενο. Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγή τοῦ νοῦ, ἀλλαγή σκέψης καί τρόπου ζωῆς. Ὁ ἄσωτος υἱός ὅμως, μᾶς δίδαξε πώς μετάνοια σημαίνει καί κάτι ἄλλο ἀκόμα. Πώς πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἔχουμε χάσει τήν πνευματική μας ὀμορφιά, ὅτι εἴμαστε πολύ μακριά ἀπό τό πραγματικό μας σπίτι καί ὅτι ἐπί τέλους πρέπει νά ἀποκτήσουμε ξανά τήν ἐπιθυμία τῆς ἐπιστροφῆς στό χαμένο μας σπίτι, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατό ν' ἀρχίσουμε τήν ἐπιστροφή μας στό Θεό καί τή συμφιλίωση μας μαζί του, ἄν ἀπό μέσα μας δέν ξαναγυρίσουμε στήν μοναδική καινή ἐντολή τῆς ἀγάπης; Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μας διαμήνυσε τήν προηγούμενη Κυριακή πώς ἡ ἀγάπη θά εἶναι τελικά ὁ κριτής καί πώς μόνο ὅσοι μποροῦν καί ξέρουν νά ἀγαποῦν, αὐτοί καί μόνο θά σωθοῦν κατά τήν τελική κρίση. Μέ αὐτή τήν ἔννοια, ὅποιος ξέρει νά ἀγαπάει δέν φοβᾶται τήν κρίση. Μόνο «ὁ μή ἀγαπῶν» τρέμει τήν ὥρα τοῦ τέλους. Αὐτήν τήν ἀγάπη θά κληθοῦμε νά ἀποδείξουμε ἔμπρακτα, ὅταν θά μᾶς καλέσει ἀπόψε ἡ Ἐκκλησία, (στόν Ἑσπερινό τῆς συγνώμης) νά συγχωρέσουμε ὅλους τούς ἀδελφούς μας. - Τί σημαίνει συγχωρῶ τόν ἀδελφό μου; Σημαίνει πώς ἀφήνω μέσα στή ψυχή μου χῶρο, γιά νά ἔρθει καί νά κατοικήσει ἐκεῖ.

      Ἀδελφοί μου,

Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση μας ἀπό τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τή φυλακή τοῦ «κόσμου τούτου». Σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό αὐτή τήν ἀπελευθέρωση. Μέ βοηθό μας τήν προσευχή, ἀλλά καί τήν νηστεία, πού ἀρχίζει ἀπό αὔριο, ἅς προσπαθήσουμε νά καλλιεργήσουμε ὅλες αὐτές τίς ἀρετές, ἔτσι ὥστε νά προσφέρουμε τούς ἑαυτούς μας καθαρούς, φωτεινούς καί χαρούμενους στόν Χριστό μας πού μᾶς περιμένει ὡς φιλόστοργος πατέρας. Μή χάσουμε χρόνο ἀδελφοί μου. «Τόν τῆς νηστείας καιρόν, φαιδρῶς ἀπαρξώμεθα, πρός ἀγῶνας πνευματικούς ἑαυτούς ὑποβάλλοντες· ἁγνίσωμεν τήν ψυχήν, τήν σάρκα καθάρωμεν…». Μέ αὐτή τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ, ἅς βαδίσουμε τόν δρόμο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὥστε νἀ εἴμαστε ἕτοιμοι ὅταν θά ἔρθει ἐκείνη ἡ ὥρα, νά γίνουμε συνοδοιπόροι τοῦ Χριστοῦ μας στά Πάνσεπτα Πάθη Του, ἀλλά καί στήν Λαμπροφόρο Ἀνάστασή του.

Καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή !

 Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 

      Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 


Εκτύπωση   Email