Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
           

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γιά μιά ἀκόμη φορά θά δεσπόζει ἀπό σήμερα ὁ ἑορταστικός χαιρετισμός «Χριστός Ἀνέστη!» καί ἡ πανηγυρική αὐτή προσφώνηση θά φωτίζει τά πρόσωπα καί τίς καρδιές μας. Καθ' ὅλη τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἀναστάσιμων ἡμερῶν καί ἰδιαίτερα κατά τήν Διακαινήσιμο ἑβδομάδα ὅλοι θά αἰσθανόμαστε αὐτή τήν ἀνυπέρβλητη χαρά καί εὐφροσύνη νά διαποτίζει τήν ὕπαρξη μας, τίς προσωπικές καί οἰκογενειακές μας ἐκδηλώσεις, τήν ὅλη μας ἐσωτερική διάθεση καί ἐξωτερική συμπεριφορά!

Καί ὅμως ἄν ἐρωτούσαμε τόν ἑαυτό μας γιά τόν λόγο καί τήν αἰτία αὐτῆς τῆς μοναδικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ἴσως μέ δυσκολία θά μπορούσαμε νά διατυπώσουμε μιά ἀπάντηση. Ἐνδεχομένως βιώνοντας κάθε χρόνο αὐτή τήν ἀναστάσιμη χαρά ἡ ὁποία ἔρχεται ὡς ἐπιστέγασμα καί κατάληξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά μήν ἔχουμε συνειδητοποιήσει οὐσιαστικά ὅτι ὁ ἐπαναλαμβανόμενος χαιρετισμός μας «Χριστός Ἀνέστη» εἶναι τό πιό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦτο διότι περικλείει ὅλο τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Αὐτό συμβαίνει διότι πάνω ἀπ' ὅλα ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι νίκη κατά τοῦ θανάτου ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε στόν κόσμο ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως καί καρπός τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου.

Εὔλογα ὅμως θά ρωτοῦσε κανείς: Μήπως ἔπαψε νά ὑπάρχει ὁ θάνατος ὡς τό φοβερώτερο γεγονός τῆς ζωῆς μας; Μήπως γύρω ἀπό αὐτό τό μεγάλο μυστήριο δέν περιστρέφεται ὅλη ἡ ἀνθρώπινη ὀντολογία καί ἀγωνία; Μήπως ὅλοι δέν συγκλονιζόμαστε ἀπό τόν θάνατο ἑνός συγγενικοῦ ἡ ἀγαπητοῦ μας προσώπου ἤ καί ἁπλῶς στήν ἰδέα τοῦ θανάτου γιά τόν ἑαυτό μας; Καί βέβαια ἰσχύουν ὅλα αὐτά ἀλλά μέ μία μεγάλη διαφορά. Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας κατελύθη τό κράτος, ἡ παντοδυναμία τοῦ θανάτου στή ζωή μας. «Θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει» ( Ρωμ. στ'. 9). Ὅπου βασιλεύει ὁ Χριστός ἐκεῖ ὁ θάνατος δέν ἔχει καμμιά πραγματική ἀξία. Εἶναι ἁπλό συμβεβηκός, ἁπλό ἐπεισόδιο στή ζωή μας. Ἕνα πέρασμα οὐσιαστικά σέ μιά ἄλλη κατάσταση ζωῆς. Τό ἀκοῦμε νά ἐπαναλαμβάνεται μέ ἔμφαση ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό μας στό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας ἀλλά ἴσως δέν δίνουμε τήν δέουσα προσοχή ἤ δέν τό κατανοοῦμε βαθύτερα: «Ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων τῶ πέμψαντί μέ ἔχει ζωήν αἰώνιον καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου, εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάν. ε' 24). Μόνο ὁ χωρίς Χριστό κόσμος φοβᾶται τόν θάνατο γιατί τό μόνο πού γνωρίζει, εἶναι ὁ θάνατος.

Ὁ πιστός στόν Χριστό γνωρίζει ὅτι ὁ Χριστός σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος « ἵνα καταργήσῃ τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου τουτ'ἔστι τόν διάβολον…» (Ἐβρ. β' 14-15). Ἡ ζωή μας λοιπόν εἶναι τόσο ζωή ὅσο ἀνήκουμε στόν Χριστό! Καί ἡ χαρά μας τόσο χαρά ὅσο ἀποτελεῖ καρπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας! Αὐτή ἡ χαρά δέν κατακλύζει μόνο τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, αλλά διαποτίζει ὅλη τήν κτίση ἔμψυχη καί ἄψυχη «Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως την πεῖραν εἰληφότα.»

Αὐτοί λοιπόν οἱ τρεῖς πρῶτοι στίχοι πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή τοῦ μηνύματος μας καί πού πανηγυρικά ψάλλομε ἀπόψε, στίχοι ἀπό τόν θεσπέσιο ἀναστάσιμο κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, εἶναι ἀρκετοί γιά νά μᾶς δώσουν τήν διάσταση τῆς νέας πραγματικότητας πού ἐγκαινιάσθηκε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Καί ἡ πραγματικότητα αὐτή εἶναι ἡ νέκρωση τοῦ θανάτου καί ἡ ἀρχή μιᾶς ἄλλης ζωῆς τῆς αἰωνίου. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά μᾶς ἡ ἀρχή τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πού λέγεται αἰώνια ζωή.

Εὔχομαι ὁλόψυχα ἀδελφοί μου σέ αὐτές τίς διαστάσεις νά αἰσθανθοῦμε φέτος τόν χαρμόσυνο παιάνα τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» καί γενικώτερα τό ἀναστάσιμο - χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Στίς διαστάσεις τῆς νεκρώσεως τοῦ θανάτου καί τῆς ἀπαρχῆς τῆς ἄλλης βιοτῆς πού εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς αἰωνίου μακαριότητος. Τότε θά νιώσουμε καί τήν πραγματική χαρά τῆς Ἀναστάσεως πού ἀποτελεῖ καί τήν πρόγευση τῆς δικῆς μας κοινῆς Ἀναστάσεως τήν ὁποία ὡς Χριστιανοί προσδοκοῦμε.

Αὐτή ἡ πραγματική χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἴθε νά πλημμυρίζει πάντοτε τίς ψυχές ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς νησιωτικῆς καί εὐλογημένης Μητροπόλεώς μας, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, τῶν ἀποδήμων καί τῶν ταξιδευόντων, τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίων, Παρίων καί Ἀντιπαρίων. 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 ypografh

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top