ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚATIKOIΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Κυριακή τῇ 5 Ιανουαρίου 2014

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Κυριακή πρίν πό τά φῶτα νομάζεται σημερινή Κυριακή κατά τήν ποία διαβάζεται στούς ερούς ναούς ρχή το Εαγγελίου το Μάρκου. Γίνεται σ’ ατό λόγος γιά τό βάπτισμα τς μετανοίας τό ποο ωάννης Πρόδρομος κήρυττε στήν ουδαία καί κατόπιν βάπτιζε στόν ορδάνη ποταμό κείνους πού κουαν τό κήρυγμά του γιά νά λάβουν συγχώρεση πό τίς μαρτίες τους. Ὁ Ἰωάννης Πρόδρομος, μεγάλη ατή σκητική καί προφητική φυσιογνωμία, φοροσε νδυμα πό τρίχες καμήλου καί εχε δερμάτινη ζώνη γύρω πό τή μέση του καί τρωγε κρίδες καί γριο μέλι. Κήρυττε καί δίδασκε για τόν Χριστό ποος ρχόταν μετά πό ατόν γιά νά βαπτίσει λη τήν νθρωπότητα στό βάπτισμα το Παναγίου Πνεύματος, στό βάπτισμα τς χάριτος καί τς αματηρς θυσίας του.

προσωπικότητα το Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ ωάννου, ποία προβάλλεται στό σημερινό ερό Εαγγέλιο, κτός πό τά διδάγματα πού ξαγγέλλει σ’ λο τόν χριστιανικό κόσμο, διδάσκει ταυτόχρονα καί τήν ψηλή καί ερή ἒννοια τς ποστολς καί το καθήκοντος. ταν πεσταλμένος πό τό Θεό για νά κπληρώσει τήν ποστολή καί τό καθκον το κήρυκα τς μετανοίας καί τό καθκον τς προετοιμασίας τν νθρώπων γιά τήν ποδοχή το Κυρίου.

Καί τήν ποστολή καί τό καθκον του ατό τά πιτέλεσε μέ ζλο καί μέ αταπάρνηση καί μέ ατοθυσία, μέ τό αμα το μαρτυρικο του θανάτου, μέ τό αμα τοποκεφαλισμο του.

ποστολή καί καθκον εναι δύο πραγματικότητες μέσα στίς ποες κινεται ζωή τονθρώπου. Εναι ντολή το Θεοποστολή, δηλαδή ποχρέωση νά πιτελεναν ραο καί ελογημένο σκοπό στή ζωή τουνθρωπος καί νά κπληρώνει κάποιο καθκον στήν πορεία τς ζως του. κόμη καί ατή ψυχη φύση μέ τούς φυσικούς νόμους, τούς ποίους καθόρισε Θεός, κπληρώνει μιά ποστολή καί ποτάσσεται σ’ να καθκον, στε δημιουργε τόν θαυμασμό το λογικονθρώπου καί νά γίνεται ψυχη πραγματικότητα ριστος τονθρώπου διδάσκαλος. Τά πάντα κατά τή σοφία το Θεο, πακούουν καί ποτάσσονται στόν προορισμό τους, στήν ποστολή καί στό καθκον τους.

Πς λοιπόν εναι νοητό καί δυνατό λογικός νθρωπος νά μήν ποτάσσεται στό θεο νόμο τς ποστολς καί το καθήκοντος;

ποστολή καί τό καθκον δίνουν στόν νθρωπο τό ραο καί τό ψηλό νόημα τς ζως του, εναι τά μέσα μέ τά ποῖα γινόμαστε ξυπηρετικοί καί εεργετικοί στούς συνανθρώπους μας, εναι ξιοποίηση τς ζως μας.

Εναι καρπός καί προσφορά μας στήν κοινωνία μέσα στήν ποία ζομε, στήν κκλησία τς ποίας ποτελομε τίμια μέλη, στήν πατρίδα τς ποίας πολαμβάνουμε τά γαθά στήν πιστήμη καί τά γράμματα καί τίς τέχνες τν ποίων εμαστε ργάτες καί πνευματικοί καλλιεργητές.

σο δέ περισσότερο νθρωπος χει πίγνωση τς ποστολς καί το καθήκοντός του καί σο περισσότερο εναι φοσιωμένος σ’ ατά τόσο καί περισσότερο γίνεται νώτερος νθρωπος, περισσότερο χρήσιμος στούς συνανθρώπους του, πραγματική εκόνα καί μοίωση το Θεο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μπροστά σου Θεός σοῦ θεσε τήν ποστολή καί τό καθκον. Σοθεσε τήν ερή ποχρέωση νά κπληρώνεις τό ργο το ψυχικο σου καταρτισμο καί τς ξυπηρέτησης τν πλησίον σου μέ τίς γνώσεις σου, μέ τήν ργασία σου καί μέ τήν μπρακτη χριστιανική γάπη, τήν ποία πρέπει πωσδήποτε νά τήν θεωρες ς ποστολή καί ς καθκον ερό. Ποτέ μήν προδώσεις τήν ποστολή καί τό καθκον σου.

Μήν ποχωρες πρό ατν σες δυσκολίες καί ν συναντς πό τούς γύρω σου συνείδητους συνανθρώπους σου. ρθες στή γῆ γιά νά ργάζεσαι ργα μόχθου καί ρετῆς καί γάπης. Μή γίνεσαι καρπος συκιά, γιατί θά μαραθες καί θά ξηρανθες πνευματικά.

Θά συμβε δέ ατό ταν περιφρονήσεις τήν ποστολή σου καί τό χρέος σου. Φτάσε κόμη καί μέχρι τήν ατοθυσία κατά τήν κπλήρωση τς καλς καί ελογημένης ποστολς σου. Νά χεις τελικά πάντοτε πόψη σου τι Κύριός μας χι μόνο μέ τή διδασκαλία τουλλά καί μέ τόν πανάγιο βίο του καί τή Σταυρική θυσία του διατράνωσε τι «οὐκ λθε διακονηθναι, λλά διακονσαι καί δοναι τήν ψυχήν ατοῦ λύτρον ντί πολλν». Ἀμήν.

ΚΥΡΙΑΚATIKOI ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Κυριακή τῇ 12 Ιανουαρίου 2014

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, κατά τό σημερινό Εαγγελικό νάγνωσμα Κύριός μας φυγε πό τή Ναζαρέτ καί ρθε στήν Καπερναούμ, στά ρια τν φυλῶν Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ. Μέ τή μεταβάση δέ ατή τοησο στή Γαλιλαία πραγματοποιετο προφητεία το προφήτη σαΐα τι λαός τς Γαλιλαίας κάποια μέρα θά βλεπε «φς μέγα», τό φς το Χριστο, τό φς τς διδασκαλίας του καί τό φς τς γίας κκλησίας του.

Καί πό τότε ρχισε ησοῦς νά κηρύττει δημόσια καί νά λέγει «μετανοετε, γιατί χει πλησιάσει βασιλεία τν ορανν, πνευματική καί γία ζωή τῆς λύτρωσης καί τς μακαριότητας.

Φς μέγα καί κοίμητο καί σωτήριο εναι Κύριός μας μέσα στόν κόσμο. Ατό τό φς τό προφήτευαν ο προφτες καί τό περίμεναν λοι ονθρωποι προτοῦ νά λθει Σωτήρας μας δ κάτω στή γῆ. Εναι πραγματικά φς Χριστός. Εναι τό «φς το κόσμου» πως διος κηρύττει στό γιο Εαγγέλιο. Εναι τό θεϊκό φς, γιατί εναι τό Δεύτερο πρόσωπο τς γίας Τριάδος. Γιατί, πως ψάλλει κκλησία, «Φς Πατήρ, φς Λόγος, φς καί τό γιο Πνεῦμα».

Στό ρος Θαβώρ κατά τή Μεταμόρφωσή του στραψε θεϊκή του μορφή καί τά γύρω πό ατόν γιναν λευκά πως τό φς.

Φς εναι καί διδασκαλία το Χριστο, φς πού δέν μποροσε νά φανταστε οτε καί νά τό ποκτήσει κόσμος λος, ν δέν ρχόταν Λυτρωτής το κόσμου γιά νά τό μεταδώσει στήν νθρωπότητα. Δέν γνώρισε ὁ κόσμος μέχρι σήμερα σὔτε καί θά γνωρίσει στό μέλλον λλο φς λαμπρότερο καί αώνιο πό τό φς το Χριστο. πό τό φς ατό τς παρουσίας του καί τς διδασκαλίας του φωτίστηκαν πάμπολλες ψυχές καί ζησαν μέσα στή γλυκύτητα καί στή θαλπωρή ατοῦ το οράνιου καί θείου φωτός. Καί ναδείχτηκαν ο φωτεινοί ατοί νθρωποι φῶτα ρετῆς, σοφίας καί γιότητας καί λαμψαν μέ τά καλά ργα τους καί δόξασαν τόν οράνιο Πατέρα λης τς κτίσης καί λης τς νθρωπότητας.

λλά κόμη φς Χριστοῦ εναι καί γία κκλησία του. Τό φς τς χάριτός του τό μεταδίδει ατή μέ τά ερά μυστήρια πό τά ποῖα ο χριστιανοί λαμβάνουν φς χάριτος καί ελογίας καί δύναμης.

Λαμβάνουν καί τήν σφραγίδα το Παναγίου Πνεύματος καθώς καί πνευματικό κατανίκητο πλισμό γιά νά ντιμετωπίζουν τά πυκνά σκοτάδια τς μαρτίας, για νά βαδίζουν μέ τό φωτεινό στήριγμα στή δύσκολη πορεία τς ζως για νά διαβλέπουν μέ τά φωτεινά μάτια τς ψυχς τους τήν αἰωνιότητα καί για νά μήν τυφλώνονται πό τά πατηλά καί σατανικά ψεύτικα φῶτα το πονηρο κόσμου.

Πς δέν βλέπουν τό θεο φς το Κυρίου καί τς διδασκαλίας του καί τς γίας κκλησίας του ονθρωποι; Πς κλείνουν τά μάτια τους καί μένουν στό σκοτάδι τς ρνησης, τς δυσπιστίας καί τς πιστίας; Πς προτιμον τή ζωή μέσα στήν μαρτία καί πομακρύνονται πό τόν παράδεισο τονάρετου καί γίου βίου; Πς καταδέχονται νά γίνονται δολοι τν κακν καί σκοτεινν ργων για νά ζον στό φς τς γάπης καί τς φιλανθρωπίας το Θεο; πάντηση χει δοθεπό τόν διο τόν Κύριό μας στό γιο Εαγγέλιό του: «Τό φς, λέγει, λήλυθεν ες τόν κόσμον καί γάπησαν ονθρωποι μᾶλλον τό σκότος τό φς. ν γάρ πονηρά ατν τά ργα. Πᾶς γάρ φαῦλα πράσσων μισε τό φς καί οὐκ ρχεται πρός τό φς, να μή ελεγχθῇ τά ἒργα αὐτοῦ».

Δηλαδή τό φς, υός το Θεο, ρθε στόν κόσμο, λλά οἱ νθρωποι γάπησαν περισσότερο τό σκοτάδι καί χι τό φς. Γιατί ατός πού πράττει κακά ργα ντιπαθε τό φς καί δέν ρχεται στό φς για νά μή φανερωθον τά ργα του.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γεννήθηκες καί ζες προσωρινά δ στή γῆ, συνδέεσαι μως μέ τόν ορανό μέ τήν θάνατη ψυχή σου. Ατή ψυχή σου εναι πνοή το Θεο. Γι’ ατό κριβς τόν λόγο χεις ερή ποχρέωση καί ερό καθκον νά προσπαθες νά διατηρες τήν ψυχή σου καί τήν καρδιά σου μέσα στό φς το Χριστο. Νά φοβσαι πάντοτε μήπως μέ τήν διαφορία σου τήν προσεξία σου, μέ τή δυσπιστία καί πιστία σου κάνεις μαύρη τήν ψυχή σου. Τότε, λλοίμονο, τήν μέν ψυχή σου πρόδωσες, πως καί τόν Πανάγιο Δημιουργό της στό σαταν, τήν δέ ζωή σου χρήστευσες καί καταεξευτέλισες.

Νά χεις πάντοτε πόψη σου τήν προτροπή τοποστόλου Παύλου: «να γένησθε μεμπτοι καί κέραιοι, τέκνα Θεομώμητα ν μέσω γενιᾶς σκολις καί διεστραμμένης ν’ οἷς φαίνεσθε ς φωστρες ν κόσμῳ», δηλαδή γιά νά γίνετε μεμπτοι καί κέραιοι στόν χαρακτῆρα καί τήν ψυχή, ξια παιδιά το Θεοπαλλαγμένα πό κάθε θική βρομιά μέσα σέ μιά γενιά νθρώπων δικων καί διεστραμμένων μεταξύ τν ποίων σες φαίνεσθε σάν φωτεινάστέρια στόν κόσμο. Ἀμήν.

ΚΥΡΙΑΚATIKOIΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

IB΄ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ)

Κυριακή τῇ 19 Ιανουαρίου 2014

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέκα λεπροί, πως ναφέρεται στή σημερινή εαγγελική περικοπή, θεραπεύτηκαν πό τή φοβερή σθένεια τῆς λέπρας πό τόν Κύριό μας ησοῦ Χριστό. μως πό τούς δέκα θεραπευθέντες λεπρούς μόνο νας πέστρεψε καί εχαρίστησε τόν εεργέτη Κύριο. Καί Κύριος ρώτησε μέ πορία καί παράπονο: «Δέν καθαρίσθηκαν καί ο δέκα; Καί ποῦ λοιπόν εναι οἱ ννέα θεραπευθέντες; Δέν θεώρησαν καθκον τους νά πιστρέψουν καί νά δοξάσουν τόν Θεό γιά τήν εεργεσία του πρός ατούς, εμή μόνο ατός νας, Σαμαρείτης;».

Καί παίνεσε ησοῦς τήν πίστη ατοῦ το εγνώμονα, ποία πίστη ταν ατία τς θεραπείας καί τς σωτηρίας του.

Δίκαιο εναι τό ρώτημα το Κυρίου μας, γιατί οννέα θεραπευθέντες λεπροί δειξαν γνωμοσύνη πρός ατόν. λαβαν τήν εεργεσία τς θεραπείας πό τήν νίατη σθένεια καί δέν γύρισαν νά εχαριστήσουν τόν εεργέτη. λαβαν τό γαθό τῆς γείας καί λησμόνησαν μέσως κενον πού τούς δωσε τό γαθό.

Κάθε ρα καί κάθε στιγμή παναλαμβάνεται καί θά παναλαμβάνεται συνέχεια δ στόν παρόντα πρόσκαιρο κόσμο μαρτία τς γνωμοσύνης καί τς χαριστίας. γνώμονας καί χάριστος πρός τόν Θεό εναι νθρωπος πού ναπνέει καί ζε μέσα στά πειρα δρα καί λέη το Θεο. Καί μως. συμπεριφορά του εναι γνώμονα καί χάριστη πρός τόν Θεό.

γνωμοσύνη εναι μαρτία κατά τήν ποία ατός πού εεργετεται δέν εχαριστε ατόν πού τόν εεργετε καί δέν ναγνωρίζει τήν εεργεσία.

χαριστία εναι μεγαλύτερο μάρτημα.

χάριστος χι μόνο δέν εχαριστε καί δέν ναγνωρίζει τόν εεργέτη του, λλά προχωρε πιό πέρα στό κακό καί νταποδίδει μέ κακό τό καλό πού τοκανε εεργέτης του.

γνώμονας καί χάριστος εναι πνευματικά ρρωστημένες καί διεστραμμένες ψυχές. Εναι πικίνδυνοι μέσα στούς κόλπους τς κκλησίας καί μέσα στήν κοινωνία. Ποῦ εναι ντολή τς γάπης; χει ξαφανιστεπό τήν ψυχή τοχάριστου. Ποῦ εναι ποχρέωση νά ναγνωρίζεις τήν εεργεσία; χει καί ατή ποβληθεπό τήν ψυχή καί τήν καρδιά τογνώμονα. Ἐάν ἦταν δυνατό να γινόταν μιά ψυχογραφία τοῦ ἀγνώμονα καί τοχάριστου, ετε ατός εναι κληρικός ετε λαϊκός ετε πίσημος φανής ετε εναι μορφωμένος μόρφωτος θά ἐφαίνοντο στήν ψυχογραφία ατή ο ψυχικές καί ο πνευματικές πληγές καί τά τραύματα τογνώμονα καί τοχάριστου κατά τρόπο φρικτό. γνώμονας καί χάριστος εναι ξιοι γιά ποστροφή καί διαμαρτυρία τς κοινωνίας τς ποίας ποτελον ποπτα, πικίνδυνα καί νάξια μέλη.

Καί ποιό εναι τό κέρδος τους; Εναι μόνο καί μόνο κανοποίηση τν παθν τους; Εναι λήθεια τι σήμερα πολλοί χουν γίνει γνώμονες καί χάριστοι. Σήμερα κοινωνία μαστίζεται πό πολλές πνευματικές μάστιγες καί πως λέγει προφήτης σαίας, τό σμα τς κοινωνίας εναι πολύ πληγιασμένο, μία δέ πό τίς κοινωνικές πληγές εναι γνωμοσύνη καί χαριστία.

Γι’ ατό πολλοί χριστιανοί καί νάρετοι νθρωποι κούονται πολλές φορές νά κφράζουν πικρά και δίκαια παράπονα, ταν σχεδόν κάθε μέρα ντιμετωπίζουν χαριστία καί γνωμοσύνη. Καί διαμαρτύρονται δίκαια καί πονον καί θλίβονται καί νησυχον για τόν χριστιανικό μας πολιτισμό πού βεβηλώνουν ογνώμονες καί οχάριστοι.

Γιατί χαριστία καί γνωμοσύνη ντιμάχονται τόν Θεο νόμο τς γάπης ποία εναι ντολή καί χρέος τό ποο νθρωπος φείλει νά ξοφλε κατά τήν διάρκεια τς ζως του.

δελφέ μου, εδες πόσο μεγάλο παράπονο ξέφρασε Κύριος γιά τούς ννιά γνώμονες λεπρούς; Εδες τι Κύριος ζητάει πό τόν νθρωπο νά ναγνωρίζει τίς εεργεσίες πού παίρνει πό Ατόν καί πό κάθε λλο εεργέτη;

Εναι βαρύ μάρτημα καί γνωμοσύνη καί χαριστία. Ζες καί σύ καί λοι ονθρωποι μέσα στά πειρα εεργετήματα, τά θεῖα δρα καί τά γαθά το εεργέτη μας Θεο. ς δοξολογομε τόν δοτῆρα λων τν εεργεσιν Θεό μας ς εγνώμονες καί πιστοί δολοι του. ς ναγνωρίζουμε ατούς πού μς εεργετον, μακριά πό μς κάθε σκέψη γνωμοσύνης καί χαριστίας.

λόγος το Θεο εναι σαφής. χάριστος τιμωρεται πό τόν δίκαιο Κριτή. πό κενον ὁ ὁποος νταποδίδει κακά ντί τν γαθν τά ποῖα λαβε καί λαμβάνει δέν πρόκειται νά μετακινηθον ποτέ ο θεϊκές τιμωρίες, λλά πάντοτε θά τόν συνοδεύουν στή ζωή του: Ὃπως διαβάζουμε στίς Παροιμίες: «νταποδίδωσι κακά ντί γαθν, ο κινηθήσεται κακάκ το οκου ατο». Δηλαδή ποιος ποδίδει κακό ντί καλό, τό κακό δέν θά φύγει πό τό σπίτι του. Ἀμήν.

ΚΥΡΙΑΚATIKOIΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

IΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Κυριακή τῇ 26η Ιανουαρίου 2014

γαπητοί μου δελφοί, τή μετάνοια το Ζακχαίου καί τήν πιστροφή του στήν δό το Κυρίου ξιστορε τό σημερινό ερό Εαγγέλιο.

Πολλές δικίες εχε διαπράξει πλούσιος ατός ρχιτελώνης, ποος συνλθε πό τή μέθη τς δικίας καί ζήτησε νά συναντήσει τόν Χριστό. Χαμηλός δέ πως ταν στό νάστημα, νέβηκε σέ μιά συκομουριά για νά δε τόν Κύριο, πού θά περνοσε πό να δρόμο τς εριχοῦς.

καρδιογνώστης Κύριος κάλεσε τό Ζακχαο νά κατεβεπό τό δέντρο, γιατί κείνη τήν μέρα θέλησε νά μείνει γιά τή σωτηρία του στό σπίτι του. Χαρούμενος ρχιτελώνης κατέβηκε πό τό δέντρο καί φιλοξένησε τόν ησοῦ στό σπίτι του.

Τότε κριβς κδήλωσε τή μετάνοιά του λέγοντας στό Χριστό τι τή μισή περιουσία του τή δίνει στούς φτωχούς καί ποζημιώνει στό τετραπλάσιο κείνους πού δίκησε χρησιμοποιώντας συκοφαντίες καί λλες ψεύτικες καταγγελίες καί ναφορές κατά τήν διάρκεια τς ξάσκησης τοπαγγέλματός του ς εσπράκτορας τν φόρων. Τότε Κύριος επε τι λθε σωτηρία στό Ζακχαο καί σ’ λους τούς δικούς του. Επε πίσης τι ρθε στόν κόσμο για νά ναζητήσει τό λογικό του πρόβατο, τόν πλανώμενο νθρωπο.

δελφοί μου, τό μεγάλο μάρτημα τς συκοφαντίας τό ασθάνεται μέσως Ζακχαος μπροστά στό Χριστό καί ζητάει νά το τό συγχωρήσει δίκαιος Κριτής.

Πραγματικά, συκοφαντία εναι νας σατανικός τρόπος μέ τόν ποο κακός νθρωπος κμεταλλεύεται τήν τιμή καί τήν πόληψη τν συνανθρώπων του, τά λικά τους γαθά καί ποδοπατε κάθε τι πού χει πλησίον καί θεωρεγαθό καί ελογημένο.

συκοφάντης εναι κανός γιά κάθε κακό. Εναι θρασύς καί δειλός, μορφή γκληματική ποία προσπαθε νά κρυφτεπό τά μάτια τν νθρώπων, λλά ποτέ δέν μπορε νά κρυφτεπό τό μάτι το Θεο.

Εναι δέ περισσότερο παίσιος συκοφάντης κενος πού χει ἀνώτερη θέση καί ποστολή στήν κοινωνία, γιατί γίνεται σφαλέστερα ζημιά κατά το πλησίον καί δημιουργε τό κακό παράδειγμα γιά τούς λλους νθρώπους.

συκοφαντία κατάντησε θική θεράπευτη πληγή τς ποχς μας. Τά βέλη της δέν κάνουν διάκριση, ζημιά της εναι τρομερή.

Εναι να βάναυσο καί σχυρό χτύπημα κατά τς χριστιανικς γάπης, εναι τό φρικτό παιδί το ψεύδους, πατέρας δέ ατο εναι σατανς. συκοφαντία εναι πράξη μισητή στό Θεό καί παινετή πό τό δημιουργό της, τό διάβολο. Χριστιανός καί συκοφάντης εναι δύο νόματα πού δέν μπορον νά γράφονται τό να κοντά στό λλο. Γιατί σκοπός το Χριστιανο εναι νά γίνει μοιος πρός τό Θεό, ν σκοπός το συκοφάντη εναι νά συνεργάζεται μέ τόν πειρασμό, μέ τόν ρχηγό το ψεύδους καί τς διαβολς, τό Σαταν.

Εναι πολύ λυπηρό νά σχολονται ο χριστιανοί μέ τή διαβολή καί τή συκοφαντία καί νά εναι καί μέλη τς κκλησίας το Χριστο.

Πολύ μεγάλο εναι τό κρίμα τοῦ νά κινονται οπαδοί το Χριστοχι στήν λόφωτη αλή το Κυρίου, λλά μέσα σέ μιά λοσκότεινη περιοχή πού μοιάζει μέ τόν δη, γιατί δης πράγματι εναι ψυχική κατάσταση τολεεινο συκοφάντη.

γαπητοί μου δελφοί, πρέπει νά γνωρίζετε τι τρες εναι ο θεμελιώδεις μορφές τς μαρτίας: φιληδονία, φιλοδοξία καί πλεονεξία. Αὐτό τό παρακλάδι τῆς συκοφαντίας ἔχει τις ρίζες της καί στή φιληδονία καί στή φιλοδοξία καί στήν πλεονεξία. Μή θεωρεῖς λοιπόν μικρή ἁμαρτία τή συκοφαντία.

χι, εναι φοβερό κακό καί προσβολή το θεϊκο νόμου τς γάπης. δη ερός ψαλμωδός διαβεβαιώνει τι Θεός «ταπεινώσει συκοφάντες».

Μήν πικραίνεις τόν συνάνθρωπό σου μέ τίς συκοφαντίες σου, γιατί δέν μπορες νάντιληφθες τά δάκρυα ατο πού συκοφαντεται.

Δέν πλάστηκες πό τόν πανάγαθο Θεό γιά νά χρησιμοποιες τό στόμα σου ς πλο καταστροφς τοδελφο σου. Τό στόμα σου πλάστηκε γιά νά ψάλλει μνους πρός τόν Θεό καί γιά νά μιλάει τήν λήθεια κατά τήν ντολή το Θεο.

Νά χεις τελικά πόψη σου τήν αστηρή προτροπή το φλογερο καί μεγάλου προφήτη προδρόμου καί βαπτιστῆ ωάννη: «Μηδένα συκοφαντήσετε μηδέ διασείσητε», δηλαδή κανένα νά μή συκοφαντήσετε, κανένα νά μήνκφοβήσετε μέ πειλές γιά νά τοποσπάσετε χρήματα καί νά ρκεσθε στό μισθό σας. Ἀμήν.

π. Ι.Κ.


Εκτύπωση   Email