ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Paros_21.Ὁ νέος ἐνοριακός ναός τῆς Ἀγκαιριᾶς, πού εἶναι ἀφιερωμένος, ὅπως καί ὁ παλαιός, στόν Ἅγ. Γεώργιο τόν Τροπαιοφόρο (1), ἀναγέρθηκε τήν δεκαετία τοῦ 1950 καί ἐγκαινιάσθηκε τό ἔτος 1962. Εἶναι ἕνας τρουλλαῖος ναός, τύπος ἐλεύθερου σταυροῦ, στή βόρεια εἴσοδο τοῦ χωριοῦ. Στήν πρόσοψή του ἔχει δύο κωδωνοστάσια. Στό ἕνα ἀπ' αὐτό, τό βόρειο, ὑπάρχει μεγάλο ὡρολόγιο. Στήν πλατεία πού βρίσκεται ὁ ναός καί τό παρακείμενο Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ χωριοῦ, ὑπάρχει ἡ πλακοστρωμένη αὐλή, ἀπό τήν ὁποία, μέ δεκατρία σκαλοπάτια, ἀνεβαίνουμε στό πρόπυλο τοῦ ναοῦ, τό ὁποῖο στηρίζεται σέ τέσσερις κολῶνες καί καλύπτεται μέ τρία σταυροθόλια. Τό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ εἶναι ἁγιογραφημένο μέ ὡραῖες τοιχογραφίες. Τό τέμπλο εἶναι κτιστό, μέ τσιμεντοκονία, ζωγραφισμένη μέ ὡραῖα διακοσμητικά στοιχεῖα. Πάνω σ' αὐτό, ὑπάρχουν οἱ παρακάτω εἰκόνες, ἀπό τίς ὁποῖες, οἱ τρεῖς πρῶτες ἔχουν διαστάσεις 0,65Χ0,95μ. καί οἱ λοιπές 0,40Χ0,95μ. α) Παναγία. Ἀφιέρωμα Μαρουσῶς Τσαντάνη. β) Χριστός. Ἀφιέρωμα Πολυχρόνη καί Εἰρήνης Πέττα. γ) Ἅγ. Γεώργιος. Ἀφιέρωμα Θεολόγου Ραγκούση. δ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. καί ε) Ἅγ. Χαράλαμπος. Ἀφιέρωμα Μαρουσῶς Ἀντ. Σάρδη, τό γένος Μιχαήλ. Κ. Χανιώτη. Στό πέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης, πού εἰκονίζει τόν Μυστικό Δεῖπνο, ὑπάρχουν οἱ ἐπιγραφές: Ἀφιέρωμα Νικολάου, Σωκράτους καί Στεφάνου, πλοιάρχου, υἱῶν Κων/νου Σκανδάλη, τῆ εὐγενῆ φροντίδι τοῦ ἐφημερίου Ἀγγεριῶν, ἱερομονάχου Παϊσίου Τοπιντζῆ. καί: Ἐκ τοῦ ἁγιογραφικοῦ ἐργαστηρίου τοῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου, ὑπό τήν διδασκαλίαν μοναχοῦ Φιλαρέτου Λογγοβαρδίτου, 1968. Στά βημόθυρα τῆς Ὡραίας Πύλης εἰκονίζεται ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Στόν βόρειο τοῖχο τοῦ ναοῦ, εἶναι ἀναρτημένη ἡ εἰκόνα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Στό κάτω μέρος της ἔχει τήν ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δέησις Σταύρου Νικ. Λουκῆ, ἱεροψάλτου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀγκαιριᾶς καί Γεωργίου Σταύρου Λουκῆ καί Ἰωάννου Γεωργ. Χανιώτου. Στό σημεῖο αὐτό ἀναφέρουμε ὅτι, ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι, ἐκτός ἀπό ἐκείνη τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ἡ δεύτερη ἑορτή πού πανηγυρίζεται λαμπρά στό ναό. Στόν ξυλόγλυπτο ἀρχιερατικό θρόνο, πού βρίσκεται δεξιά τοῦ ναοῦ, βρίσκεται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεγάλου Ἀρχιερέως, ἡ ὁποία εἶναι ἔργο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτη Νικολάου Ἀρκᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει ἐφημέριος τοῦ ναοῦ, τήν δεκαετία τοῦ 1970 (2) Ἀριστερά καί δεξιά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἔχουν δημιουργηθεῖ μέ τήν φροντίδα τοῦ σημερινοῦ ἐφημερίου, βοηθητικοί χῶροι, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ. Γιά τόν ἴδιο λόγο, ἔχουν ἀνεγερθεῖ καί μικροί οἰκίσκοι, στήν ἀνατολική πλευρά τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ.

 


Εκτύπωση   Email