ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Paros_20.

 

Ὁ παλαιός ἐνοριακός ναός τοῦ χωριοῦ Ἀγκαιριά. Εἶναι μιά μονόκλιτη, καμαροσκεπής βασιλική, μέ καμαροσκεπῆ, ἐπίσης, νάρθηκα καί κλιμακωτό, μονότοξο, κτιστό καμπαναριό, στή δυτική ὄψη της. Ἡ εἴσοδός της, πού βρίσκεται κάτω ἀπό τό καμπαναριό, ἔχει τοξωτό πρόπυλο, μέ μικρό ἀέτωμα. Ὑπέρθυρο καί κτητορική ἐπιγραφή δέν ὑπάρχουν. Ἡ Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Στό ξύλινο τέμπλο μέ τό ἐλαφρύ σκάλισμα, ὑπάρχουν οἱ παρακάτω τρεῖς εἰκόνες, πού ἔχουν στό κάτω μέρος τους τήν χρονολογία αωνη' (1858): α) Παναγία ἔνθρονη. Ἔχει τήν προσωνυμία Παντάνασσα. Στό κάτω μέρος της, ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδων Κωνσταντίνου Ἰω. Σκανδάλη. β) Χριστός ἔνθρονος. Κάτω ἡ ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδων Ἰωάννου Γ. Παντελαίου. καί γ) Ἅγ. Γεώργιος. Εἰκονίζεται ὁ τροπαιοφόρος ἅγιος, δρακοντοκτόνος. Ἔχει τήν ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδων Ἰωάννου Ἀντ. Σκιαδᾶ. Ἀριστερά καί δεξιά, στούς τοίχους τοῦ ναοῦ, εἶναι ἀναρτημένες οἱ εἰκόνες: α) Ἁγ. Βαρβάρα. Ἔχει τήν ἐπιγραφή: Ἀφιέρωμα Ἀντωνίου Ἰωάννου Ραγκούση καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Μαρίας - Λ. Γεραλῆς 1923. β) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδων Ἰωάννου Γ. Ραγκούση. γ) Ἅγ. Πάντες. Ἐπιγραφή: Ἔργον Ἱ. Μονῆς Ἀναλήψεως, ἐν Ζερό τῆς Ἀμαλιάδος, ἔτος 1932. δ) Εὐαγγελισμός. Ἀφιέρωμα Νικολάου καί Σταύρου Λουκῆ, ἔτος 1939. καί ε) Ἅγ. Βασίλειος. Ἀφιέρωμα Βασιλικῆς Γερόλυμου, τό γένος Γ. Ἰ. Ραγκούση, τῆ 10η Αὐγούστου 1937. Τό παρεκκλήσιο βρίσκεται σέ περιτοιχισμένη αὐλή γεμάτη δένδρα.
Εκτύπωση   Email