ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Paros_9

 

Σέ ἀπόσταση λίγων δεκάδων μέτρων ἀπό τήν μονή Χριστοῦ Δάσους, ἡ ὁποία βρίσκεται 5 χλμ. περίπου νότια τῆς Παροικίας, ὑψώνεται μεγαλοπρεπής ὁ νέος μεγάλος ναός τοῦ προστάτη τῆς Πάρου, Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ θαυματουργοῦ. Ὁ ναός αὐτός θεμελιώθηκε τό ἔτος 1998 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 2003 (1). Εἶναι μιά τρουλλαία βασιλική, παραλαγή τοῦ τύπου τοῦ ἐγγεγραμμένου σταυροῦ, μέ δύο κωδωνοστάσια στήν πρόσοψή του καί μέ πρόπυλο, πού δίνει τήν ἐντύπωση ἐξωτερικοῦ κιονοστήρικτου νάρθηκα. Τό δυτικό σκέλος τοῦ ἐγγεγραμμένου μέ κιονοστοιχίες σταυροῦ εἶναι μακρύτερο ἀπό τά ἄλλα καί ἔχει ἀριστερά καί δεξιά του χώρους πού στεγάζονται μέ τέσσερα σταυροθόλια, ἡ κάθε πλευρά. Τό δάπεδό του εἶναι στρωμένο μέ μάρμαρα. Ἀριστερά καί δεξιά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὑπάρχει ἀπό μία κόγχη, μέ τήν δική της Ἁγ. Τράπεζα καί πρόθεση καί τή δική της πύλη, ἐπικοινωνοῦν ὅμως ἐλεύθερα μέ τό κεντρικό ἱερό, γι' αὐτό καί χρησιμοποιοῦνται ὡς διακονικά. Τό τέμπλο εἶναι ξύλινο, μέ βαρύ σκάλισμα, ἀχρύσωτο, ἔργο τέχνης (2). Τά τέμπλα τῶν δύο μικρότερων ἱερῶν, βόρεια καί νότια τοῦ κεντρικοῦ, εἶναι χαμηλότερα, μέ τό ἴδιο ὅμως περίτεχνο σκάλισμα. Στό κεντρικό τέμπλο, ἀριστερά καί δεξιά τῆς Ὡραίας Πύλης, βρίσκονται ἀνά δύο, μεγάλες εἰκόνες διαστ. 0,80Χ1,05μ. Ἀριστερά: α) Παναγία ἡ Ἀμόλυντη. Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας, ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δέησις Δημητρίου Β. Κονταράτου. καί β) Ὁ Ἅγ. Ἀρσένιος, ὁ ἐν Πάρῳ, ὁ θαυματουργός. Καί κάτω: Δέησις οἰκ. πρωτοπρεσβυτέρου Κων. Ἀρ. Θεολογίτου. Δεξιά τῆς Ὡραίας Πύλης: α) Ὁ Χριστός Παντοκράτωρ. Κάτω ἡ ἐπιγραφή: Δέησις οἰκ. Ἰωάννου καί Ἀντωνίου Παντ. Σιφναίου. καί β) Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Στό κάτω μέρος ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δέησις Παναγιώτου καί Κωνσταντίνας Πατέλλη, εἰς μνήμην Ἰωάννου Παναγ. Πατέλλη. Στά τέμπλα τῶν πλάγιων ἱερῶν, βρίσκονται οἱ παρακάτω εἰκόνες, διαστ. 0,38Χ0,87μ.: Στό βόρειο, ἀριστερά τῆς Πύλης, ὁ Ἅγ. Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, μέ τήν ἐπιγραφή: Δέησις Ἀρσενίας καί Θεοφανοῦς τῶν μοναζουσῶν καί Γεωργίας, καί δεξιά, ὁ Ἅγ. Νεκτάριος ὁ ἐν Αἰγίνῃ, μέ τήν ἐπιγραφή: Δέησις οἰκ. Θεοδ. καί Εὐαγγελίας Λάκκου καί τοῦ υἱοῦ των Σταύρου. Στό νότιο ἱερό, ἀριστερά τῆς Πύλης: Οἱ Γέροντες τῆς Πάρου, Κύριλλος ὁ Πάριος, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Λαγκάδας καί Φιλόθεος ὁ ἐν Πάρῳ, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας. Κάτω, ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δέησις Ἀλεξάνδρου Π. Μπογιατζῆ, καί δεξιά: Οἱ ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Παροναξίας διαλάμψαντες ἅγιοι. Στήν εἰκόνα αὐτή εἰκονίζονται οἱ ἅγιοι: Ἀρσένιος, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Νικόλαος ὁ Πλανᾶς καί ἡ ὁσία Θεοκτίστη. Κάτω, ἡ ἐπιγραφή: Δέησις οἰκ. Παναγιώτου Παπαδοπούλου. Ὅλες οἱ εἰκόνες πού ἀναφέρονται παραπάνω εἶναι πολύ καλῆς τέχνης καί ἔχουν φιλοτεχνηθεῖ ἀπό τόν παριανό ἁγιογράφο κ. Κων. Τριαντάφυλλο, τά ἔτη 2002 καί 2003. Ἀριστερά τῆς κεντρικῆς εἰσόδου, στήν πρόσοψη τοῦ ναοῦ, ἔχει ἐντοιχισθεῖ μαρμάρινη ἀναθηματική πλάκα (3). Γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, ἀπομένουν νά πραγματοποιηθοῦν ἡ διευθέτηση καί ὁ ἐξωραϊσμός τοῦ περιβάλλοντα τόν ναό χώρου καί ἡ κατασκευή βοηθητικῶν χώρων. Μέ τήν ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καί ὡραίου ναοῦ, ὁ διακαής πόθος τοῦ Μητροπολίτη καί τῶν εὐσεβῶν Παριανῶν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐλογίες τοῦ ἁγ. Ἀρσενίου, ἔγινε πραγματικότητα. (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Ἀπό τό ἔτος 1980 εἶχαν ἀρχίσει οἱ προσπάθειες ἀνεγέρσεως νέου μεγάλου ναοῦ, πρός τιμήν τοῦ προστάτη τῆς Πάρου Ἁγ. Ἀρσενίου. Εἶχε ἀποφασισθεῖ νά ἀνεγερθεῖ στή μονή Χριστοῦ Δάσους, στήν ὁποία ὁ ἅγιος ἔζησε, ἁγίασε καί ἐκοιμήθη καί στήν ὁποία βρίσκεται ὁ τάφος του καί ὁ μικρός ναός πού εἶχε κτίσει πάνω ἀπ' αὐτόν, ὁ τότε Μητροπολίτης Παροναξίας, μακαριστός Χερουβείμ Ἄνινος. Τά χρόνια πέρασαν καί τό ἔτος 1990 ἦλθε ἀπό τό Κιλκίς, ὡς Μητροπολίτης Παροναξίας, ὁ Παριανός ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος Στάμενας. Ἕνας ἀπό τούς πρώτους στόχους πού ἔθεσε ὁ νέος Μητροπολίτης ἦταν ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου μεγάλου ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀρσενίου. Ἔπειτα ἀπό πολλές περιπέτειες, ἀποφασίσθηκε ὁ νέος ναός νά ἀναγερθεῖ στήν περίοπτη θέση πού σήμερα ὑψώνεται. Οἱ ἐργασίες προχώρησαν ταχύτατα καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν, χάρη στίς ἀκοίμητες φροντίδες τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἀμβροσίου, τίς προσπάθειες τοῦ δραστήριου Προέδρου τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς πρωτ. Κων/νου Θεολογίτου καί τῶν ἄξιων συνεργατῶν του κ. Θεοδώρου Μπιζᾶ, Παντελῆ Σιφναίου κ.ἄ., μέ τήν οἰκονομική συμπαράσταση τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, μέ τήν βοήθεια τοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Ἀρσένιος" τῶν Ἀθηνῶν καί προπάντων, μέ τίς γενναῖες συνεισφορές ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων πιστῶν. Στίς 15 Σεπτεμβρίου 2002, σέ μιά λαμπρή τελετή, ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ ὡραίου αὐτοῦ ναοῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Ἀμβρόσιο, παρουσία μεγάλου πλήθους πιστῶν. 2. Εἶναι ἔργο τοῦ Ναουσαίου ξυλογλύπτη κ. Ἀντωνίου Ρούσσου, τοῦ ὁποίου ἔργα κοσμοῦν πολλούς ναούς τοῦ νησιοῦ. 3. Στήν ἀναθηματική αὐτή πλάκα εἶναι χαραγμένη ἡ παρακάτω ἐπιγραφή: "Ὁ πάνσεπτος οὗτος ἱερός ναός τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου, τοῦ ἐν Πάρῳ ἀσκήσαντος τοῦ θαυματουργοῦ, ᾠκοδομήθη ἀρχιερατεύοντος Παροναξίας τοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου Στάμενα, θεμελιωθείς τήν 20ήν Σεπτεμβρίου 1998 καί ἐγκαινιασθείς τήν 15ην Σεπτεμβρίου 2002, χορηγήσει καί συνδρομῇ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, τῆς τῶν ἁπανταχοῦ Παρίων καί φιλοσίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, κόποις καί ἐπιστασίαις τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Θεολογίτου καί τῶν μελῶν τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως".
Εκτύπωση   Email