ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (ΚΑΜΑΡΕΣ)

Paros_8.

 

Ὁ ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων βρίσκεται δυτικά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας, ἐπί τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ πού συνδέει τήν Παροικία μέ τή Νάουσα. Ἀπέχει ἀπό τήν Παροικία 5 χλμ. καί ἄλλα τόσα ἀπό τή Νάουσα. Μετόχιο τῆς Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας, εἶναι σήμερα ὁ ἐνοριακός ναός τῶν Καμαρῶν, οἰκισμοῦ πού ἀνήκει στό Δημ. Διαμέρισμα Νάουσας. Εἶναι τρουλλαῖος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος ναός, μέ δύο ἐπί πλέον κόγχες πού βρίσκονται, ἡ μία βόρεια καί ἡ ἄλλη νότια τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Ἡ εἴσοδός του βρίσκεται στή δυτική του ὄψη. Ὁ τροῦλλος τοῦ ναοῦ στηρίζεται σέ τέσσερις πεσσούς. Ἡ Ἁγία Τράπεζα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους εἶναι στή μέση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί πάνω ἀπ' αὐτήν ὑπάρχει παλαιό ξύλινο κιβώριο, μέ δύο ἀγγέλους ζωγραφισμένους ἀριστερά καί δεξιά καί ἐπιγραφή πού δέν διαβάζεται πιά. Ἡ πρόθεση διαμορφώνεται στό πάχος τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου. Καί οἱ δύο κόγχες πού βρίσκονται, ὅπως ἀναφέραμε, ἀριστερά καί δεξιά τοῦ κύριου Ἱεροῦ Βήματος, ἔχουν Ἁγία Τράπεζα, σκαμμένη στόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ ναοῦ. Τό τέμπλο τοῦ κυρίως ναοῦ εἶναι ξυλόγλυπτο, ἐπιχρυσωμένο, πολύ καλῆς τέχνης. Τό ἴδιο καί τά δύο χαμηλότερα τέμπλα, πού ἀντιστοιχοῦν στίς πλάγιες κόγχες. Οἱ παλαιές εἰκόνες τοῦ ναοῦ, ἐκτός ἀπό μία, τῶν κορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἔχουν μεταφερθεῖ καί φυλάγονται στή Μονή Λογγοβάρδας. Στή θέση τους βρίσκονται σήμερα οἱ παρακάτω σύγχρονες εἰκόνες, πού εἶναι ἀντίγραφα τῶν παλαιῶν: Στό τέμπλο τοῦ κύριου ναοῦ, ἀριστερά καί δεξιά τῆς Ὡραίας Πύλης, ἀνά δύο, οἱ παρακάτω εἰκόνες: Ἀριστερά: α) Ἔνθρονη ἡ Παναγία καί β) Ἡ Σύναξις τῶν Ἀσωμάτων. Καί δεξιά: α) Ἔνθρονος ὁ Χριστός καί β) Οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος. Καί οἱ τέσσερις αὐτές εἰκόνες ἔχουν διαστάσεις 0,80Χ1,00μ. Εἶναι ἀρκετά καλῆς τέχνης καί ἔχουν τίς ἑξῆς ἐπιγραφές: Κάτω ἀριστερά: Δέησις Βούλας (Παρ.) Σταυροπούλου, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου μου Νικολάου, καί κάτω δεξιά: Χείρ Ε. . Μύρικνα Β. Στό πέτασμα πού καλύπτει ὁλόκληρη τήν Ὡραία Πύλη, εἰκονίζεται ὁ Χριστός ὡς Μέγας Ἀρχιερεύς. Κάτω δεξιά, ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Εἰς μνημόσυνον Θεοδώρας Κεφάλα, Μοναχῆς, καί Παρασκευῆς Σφαέλου, Πρεσβυτέρας. Δέν ἀναγράφεται χρονολογία, εἶναι, ὅμως, παλαιότερο ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καί ἔχει πιθανώτατα φιλοτεχνηθεῖ στό ἁγιογραφικό ἐργαστήριο τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας. Παλαιότερες ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι καί ἐκεῖνες τοῦ δωδεκάορτου, πού βρίσκονται σ' αὐτό. Στό τέμπλο τῆς προθέσεως, βλέπουμε τίς ἑξῆς εἰκόνες: ἀριστερά τῆς θύρας, Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες οἱ ἐν Σεβαστείᾳ, καί δεξιά: Ὁ Παντοκράτωρ. Στό τέμπλο τοῦ διακονικοῦ, ἀριστερά τῆς θύρας: Ὁ Ἅγιος Σώζων. Καί δεξιά: Ὁ Ἅγιος Τρύφων. Καί οἱ τέσσερις αὐτές εἰκόνες ἔχουν διαστάσεις 0,40Χ0,48μ., εἶναι ἀρκετά καλῆς τέχνης καί ὅλες ἔχουν τήν ἑξῆς ἐπιγραφή: Ἔργον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου - Καρελλῆ Κορωπίου, 1970. Στό πέτασμα τῆς θύρας τῆς προθέσεως, εἰκονίζεται ὁ Ἄρχων Μιχαήλ καί τοῦ διακονικοῦ ὁ Ἄρχων Γαβριήλ. Σέ ἰδιαίτερο ξυλόγλυπτο προσκυνητάριο, στά δεξιά τοῦ τέμπλου, βρίσκεται ἡ μοναδική ἀπό τίς παλαιές εἰκόνες, ἡ ὁποία, ὅπως ἀναφέραμε, παρέμεινε στό ναό καί ἡ ὁποία προέρχεται, πιθανώτατα, ἀπό τό τέμπλο του. Εἰκονίζει τούς πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο, νά κρατοῦν καί οἱ δύο μαζί ὁμοίωμα ναοῦ. Κάτω δεξιά, ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Μνήσθητι Κύριε τοῦ δούλου σου Καλλινίκου Μοναχοῦ Μπροσκυνητοῦ. Εἶναι εἰκόνα καλῆς κρητικῆς τέχνης καί χρονολογεῖται, πιθανώτατα, στήν γύρω στό 1700 ἐποχή. Στήν ἀντίστοιχη θέση, ἀριστερά τοῦ τέμπλου, σέ νεώτερο προσκυνητάριο, βρίσκεται σύγχρονη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Τό δάπεδο τοῦ ναοῦ εἶναι στρωμμένο μέ μαρμάρινες πλάκες καί στό κέντρο του ὑπάρχει σκαλισμένος ὁ δικέφαλος ἀετός. Δεξιά, ἔχει τοποθετηθεῖ σύγχρονος, ξυλόγλυπτος ἀρχιερατικός θρόνος. Ὁ ναός ἔχει περιποιημένη πλακοστρωμένη αὐλή, μέ ὡραῖα μεγάλα κυπαρίσσια. Σέ μαρμάρινη πλάκα, διαστ. 0,62Χ0,95μ., πού βρίσκεται σ' αὐτήν, εἶναι χαραγμένη ἡ παρακάτω ἐπιγραφή: Μνίσθιτι Κύριε τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου Κωνσταντίνου ἱε- ρομονάχου + συνδρομιτῆ καί ὑπειρέτη τῆς μονῆς τον πανεφήμων Ἀποστόλων. Στή δυτική πλευρά τῆς αὐλῆς, βρίσκεται μικρός οἰκίσκος, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ. Ὁ ὡραῖος αὐτός ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέ τίς τέλειες ἀναλογίες, ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (1). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. ΦΕΚ 209/Β/17 - 3 - 1989.


Εκτύπωση   Email