ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Paros_5

 

Δίκλιτο παρεκκλήσιο στη συνοικία Ἀπάνω Χωριό τῶν Λευκῶν. Τό νότιο κλίτος του εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἁγ. Αἰκατερίνη καί τό βόρειο στόν Ἅγ. Ἀθανάσιο. Ἡ πρόσοψη τοῦ παρεκκλησίου προκαλεῖ ἐντύπωση, μέ τό πρωτότυπο καί ὡραῖο κτιστό καμπαναριό, μέ τίς δύο καμπάνες. Κάτω ἀπ' αὐτό ὑπάρχει μαρμάρινη πλάκα, πού ἐντοιχίσθηκε πρίν λίγα χρόνια καί ἔχει σκαλισμένη τήν παρακάτω ἐπιγραφή: Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης ἱδρύθη τό 1726. Τό παρεκκλήσιο ἔχει δύο νάρθηκες, ἕνα γιά τό κάθε κλίτος, πού συνδέονται μεταξύ τους καί μέ τά κλίτη στά ὁποῖα ἀνήκουν, μέ χαμηλές καμάρες. Καί οἱ δύο νάρθηκες βρίσκονται τρία σκαλοπάτια ψηλότερα ἀπό τό δάπεδο τῶν κλιτῶν τοῦ παρεκκλησίου. Τά δύο κλίτη συνδέονται κι αὐτά μεταξύ τους μέ χαμηλή καμάρα. Στό νότιο κλίτος, τό ἀφιερωμένο στήν Ἁγ. Αἰκατερίνη, ἡ Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Στό ξύλινο, ἐλαφρά σκαλισμένο, τέμπλο του ὑπάρχουν οἱ παρακάτω εἰκόνες: α) Παναγία ἔνθρονη (0,39Χ0,68). Ἔχει τήν προσωνυμία: Ἡ Κυρία τῶν ἀγγέλων. Κάτω ἀριστερά, ἡ ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδων Ἰωάννου Ἀβρα... Τό ὑπόλοιπο τῆς ἐπιγραφῆς δέν μπορεῖ νά διαβαστεῖ, λόγῳ φθορᾶς τῆς εἰκόνας. Διακρίνεται, ὅμως, ἡ χρονολογία: αωξζʹ (=1867). β) Χριστός (0,39Χ0,68). Σύγχρονη εἰκόνα, παρουσιάζει ὁλόσωμο τόν Κύριο. Κάτω ἡ ἐπιγραφή: Δέησις Ἀναστασίου καί Εἰρήνης Ραγκούση. καί γ) Ἁγία Αἰκατερίνη (0,44Χ0,68). Ἡ εἰκόνα ἔχει ἀργυρῆ ἐπένδυση καί στό κάτω μέρος της τήν ἐπιγραφή: Ἀφιέρωμα Νικ. Σκιαδᾶ, ἐτῶν 85, 1962. Ἡ χρονολογία αὐτή ἀφορᾶ ἀσφαλῶς στήν κατασκευή τῆς ἀσημένιας ἐπενδύσεως καί ὄχι τῆς εἰκόνας. Στό πέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης εἰκονίζεται ἡ Ἁγία Τριάς. Πολύ παλαιά εἰκόνα, ἴσως τοῦ 17ου αἰ., ἐνῶ στή θύρα τῆς προθέσεως ὑπάρχει σύγχρονη εἰκόνα τοῦ Ἄρχοντα Μιχαήλ. Εἰκόνα τοῦ ἴδιου ἀρχαγγέλου πολύ παλαιά, διαστ. 0,35Χ1,20μ. βρίσκεται ἀναρτημένη στό νότιο τοῖχο τοῦ κλίτους. Στό ἄλλο κλίτος, τό βόρειο, πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγ. Ἀθανάσιο, τό τέμπλο εἶναι ξύλινο καί ἔχει τίς παρακάτω εἰκόνες: α) Παναγία (0,38Χ0,65). Ἔνθρονη ἡ Θεοτόκος μέ στέμμα. β) Χριστός (0,38Χ0,65). Εἰκονίζεται ὁλόσωμος ὁ Κύριος, ὡς Μέγας Ἀρχιερεύς, καί γ) Ἅγ. Ἀθανάσιος (0,58Χ0,65). Ὁλόσωμος εἰκονίζεται καί ὁ ἱεράρχης. Στό πέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης εἶναι εἰκονογραφημένη ἡ Δέησις. Στό κέντρο ὁ Χριστός, ἀριστερά ἡ Παρθένος, δεξιά ὁ Πρόδρομος. Στή θύρα τῆς Προθέσεως, σύγχρονη ζωγραφική παράσταση τοῦ Ἄρχοντα Μιχαήλ. Στό κάτω μέρος της, οἱ ἐπιγραφές: Δέησις Νικολάου Ραγκούση εἰς μνήμην τῶν γονέων του Ἀναστασίου καί Εἰρήνης Ραγγούση καί Διά χ. Ἀρ. Γ. Ραγκούση. Στόν βόρειο τοῖχο αὐτοῦ τοῦ κλίτους, εἶναι ἀναρτημένη μεγάλη σύγχρονη εἰκόνα (0,88Χ1,15), στήν ὁποία εἰκονίζονται ὁλόσωμοι ὁ Ἅγ. Νικήτας, ὁ Ἅγ. Ἀθανάσιος καί ἡ Ἁγ. Αἰκατερίνη. Τό παρεκκλήσιο αὐτό ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (1). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. ΦΕΚ 209/Β/17 - 3 - 1989 καί ΦΕΚ 426/Β/3 - 7 - 1992.


Εκτύπωση   Email