ΘΕΟΛΟΓΟΣ Αὐλωνίτσας

Naxos_042

 

Ἔχει σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο. Ὑπάρχει σύνθρονο δύο βαθμίδων. Οἱ ἐγκάρσιες κεραῖες φέρουν ἀνατολικά κόγχη. Ἔχει προστεθεῖ δυτικά νάρθηκας κάι δίκογχο παρεκκλήσιο. Σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες σέ δύο στρώματα. (Ἀξιοπρόσεκτη η "Ἐλεοῦσα", ὁ Ἅγ. Λέων ὁ [Ἁγ]ιοσταυρίτης, λείψανα δωρητῶν, ὁ Πρόδρομος στό παρεκκλήσιο κ.ἄ. (Ἐνορία Σαγκρίου).

 


Εκτύπωση   Email