ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σιφώνων

Naxos_013

 

Τρουλλαῖος ναός μέ ἐλαφρά διευρυμένο τό κεντρικό τμῆμα του, ὥστε νά διαγράφεται σέ κάτοψη ὑποτυπώδης ἐγγεγραμμένος σταυρός. Στήν ἀψίδα τοποθετεῖται σύνθρονο, ἐπισκοπικός θρόνος καί δίλοβο παράθυρο. Ὁ ναός ἐπικοινωνεῖ μέσῳ τριῶν τοξοτῶν περασμάτων μέ τό καμαροσκεπές παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Παρατηροῦνται ὁμοιότητες μέ τήν ἁγ. Κυριακή Ἀπειράνθου (9ος αἰ.). Πρόσφατα ἀποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες βυζαντινῶν χρόνων.

 


Εκτύπωση   Email