ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΩΜΙΟΣ Ἀπειράνθου

Naxos_012

 

Συγκρότημα δύο ἀνεξάρτητων ναῶν, ἀπό τούς ὁποίους ὁ νοτιοανατολικός εἶναι δίκλιτος καμαροσκεπής, μέ χαμηλό τροῦλλο καί κτιστό ὡς ἄνω τό ἕνα τέμπλο. Παρατηροῦνται διάφορες οἰκοδομικές φάσεις. Ὑφίστανται λείψανα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν οἱ παλαιότερες "εἰκονομαχικοῦ" χαρακτήρα. Οἱ νεότερες εἶναι τοῦ 1254. Ὁ Ἅγ. Παχώμιος εἶναι μονόχωρος τρουλλαῖος δίκογχος ναός μέ τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰ.

 


Εκτύπωση   Email