ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Μετοχίου

Ναός σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Στήν ἀψίδα τοποθετεῖται σύνθρονο καί παράθυρο μέ τρεῖς ἰσοϋψεῖς λοβούς. Στίς πλάγιες ἐξωτερικές ὄψεις διαμορφώνονται ἀψιδώματα διακοσμημένα μέ φυαλοστόμια. Ὁ νάρθηκας φέρει ἑκατέρωθεν ἀπό ἕνα μικρό παρεκκλήσιο. Ἔχει προστεθεῖ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ὅμοιος τριμερής νάρθηκας μέ τρουλλαῖο ὅμως τό κεντρικό του μέρος. Σώζονται λίγα λείψανα τοιχογραφιῶν 12ου - 13ου αἰ. (Ἐνορία Χαλκείου).

 


Εκτύπωση   Email