ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

_____________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

 

ΑΡΙΘΜ. 1/2022

 

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

 

Ότι προσφέρεται από την Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου Νάξου με έδρα την Νάξο, εφεξής «η Μονή», προς αξιοποίηση με το σύστημα της αντιπαροχής ακίνητο ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα ένα ολόκληρο γήπεδο, κείμενο εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός οικισμού του οικισμού ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ της Κτηματικής Κοινότητας Αγερσανίου Νάξου που έχει πρόσωπο επί δημοτικής οδού  97,30μ και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εμφαίνεται, δε, στο από Μάϊου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Κονδύλη, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία και ενενήντα εννέα του τετραγωνικού μέτρου (4.293,99 Μ2) εξ ων 3.415,09 τ.μ. εντός οικισμού και 878,90 τ.μ. εκτός οικισμού. Το παραπάνω γήπεδο μπορεί να κατατμηθεί νόμιμα σε τρία άρτια και οικοδομήσιμα ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 181Δ/03-05-1985, τα οποία εμφαίνονται με τα στοιχεία τους στο προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα από Μαΐου 2018 του Δημητρίου Κονδύλη:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς αιτήσεις ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί της 1/2022 Διακήρυξης της Ιεράς Μονής Αγίου Χρυσοστόμου Νάξου στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας στην πόλη της Νάξου, έως και την Δευτέρα 08/08/2022 και ώρα 13:00 μμ.
 2. Το Ηγουμενοσυμβούλιο Της Ιεράς Μονής έχει συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ) αποτελούμενη από έναν διαπιστευμένο εκτιμητή ακινήτων, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν νομικό. Χρέη Γραμματέως θα τελεί ο κ. Δημήτριος Παπάνης, τον οποίο σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνει ο κ. Γεώργιος Σέργης. Οι φάκελοι των Προσφορών θα ανοίγονται από την ΕΑΠ σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από την ίδια το αργότερο εντός τριών ημερών (3) από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η ΕΑΠ κατά το άνοιγμα των προσφορών παραδίδει στον νόμιμο εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής τις εγγυητικές επιστολές του όρου 7 της παρούσας και καταρτίζει τον Πίνακα Συμμετεχόντων με σειρά κατάταξης κατά τον αύξοντα αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου υποβολής Προσφορών, ενώ κηρύσσει έκπτωτους και δεν συμπεριλαμβάνει στον Πίνακα Συμμετεχόντων τις αιτήσεις που κρίνονται απαράδεκτες σύμφωνα με το όρο 9 της παρούσας Διακήρυξης κατά την ανέλεγκτο κρίση της. Η ΕΑΠ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το άνοιγμα των Προσφορών θα πρέπει να εισηγηθεί στο Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής συνυποβάλλοντας Έκθεση αξιολόγησης των Προσφορών, τον Πίνακα Συμμετεχόντων και τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών από τη πιο συμφέρουσα στη λιγότερο συμφέρουσα προσφορά.
 3. Γίνονται δεκτές από την ΕΑΠ ως παραδεκτώς υποβαλλόμενες αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα που ασκούν κατ’ επάγγελμα οικοδομικές επιχειρήσεις ή τεχνικές, ή κατασκευαστικές εταιρίες ή εν γένει νομικά πρόσωπα, Σ.Δ.Ι.Τ. ή κοινοπραξίες ανάπτυξης ή αξιοποίησης ακινήτων με κατοικία ή έδρα στην Ημεδαπή και στην Ευρώπη. Η αίτηση Θα φέρει την υπογραφή του αιτούντος, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του ειδικού πληρεξούσιού του, και θα συνοδεύεται από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τον φάκελο αρχειονόμησης όλων των διαθέσιμων αρχείων και πληροφοριών που αφορούν στο Ακίνητο με αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στην οποία θα επισυνάπτονται α) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του νομίμου εκπροσώπου του β) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή Γενικό Πιστοποιητικό φυσικού προσώπου ή Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Νομικού Προσώπου.
 5. Κοινή αίτηση από περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν γίνεται δεκτή. Δεν θεωρείται κοινή αίτηση και γίνεται δεκτή η αίτηση κοινοπραξίας που έχει νόμιμα συσταθεί με σκοπό την προτεινόμενη σε αυτή αξιοποίηση. Επιτρέπεται η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να περιέχει περισσότερες της μίας Προσφοράς αξιοποίησης του Ακινήτου.
 6. Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν την κτήση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αλλά πάντως με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας υπ’ αριθμ. 3241/1972 (ΦΕΚ ΚΒ’ 5095/4-11-2021).
 7. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας και εν γένει Πιστωτικού Ιδρύματος ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών εσωκλείοντας την εγγυητική επιστολή στον σφραγισμένο φάκελο της Προσφοράς. Με την εγγυητική επιστολή το Πιστωτικό 'Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής τον καθορισμένου ποσού άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) τη Μονή διά μόνης της δηλώσεως τον νομίμου εκπροσώπου της για την κατάπτωση της εγγυήσεως. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται (Μονή), το καλυπτόμενο διά της εγγυήσεως ποσό, την παρούσα Διακήρυξη και τούς όρους ότι : καλύπτει εκείνον, ο οποίος Θα κάνει χρήση της διά καταθέσεώς της προς την ΕΑΠ, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στη διάθεση της Μονής και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών, κατόπιν απλής ειδοποιήσεως δι' εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας αποδίδεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Μονής στον Ανάδοχο κατά την ημερομηνία της εκ μέρους του κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής του όρου 20 της παρούσας και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της απόφασης του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής του όρου 15 της παρούσας, η οποία πρέπει να έχει ληφθεί εντός τριάντα ημερών από την ημέρα ανοίγματος των Προσφορών από την υποβολή της Εισήγησης της ΕΑΠ.
 8. Αιτήσεις που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις (Όροι 1-7) θα απορρίπτονται από την ΕΆΠ ως απαράδεκτες.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι - μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - πρέπει να υποβάλουν και τα κύρια στοιχεία της Προσφοράς τούς (τεχνικά και οικονομικά), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις δυνατότητες και τούς περιορισμούς που ισχύουν βάσει τον υφιστάμενου νομικού και πολεοδομικού πλαισίου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του αιτήματος που θα υποβάλουν, πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική τούς δραστηριότητα, η εμπειρία τους καθώς και η χρηματοδοτική τους ικανότητα.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν Προσφορά σε ακέραιες μονάδες των προσφερομένων προς τη Μονή ποσοστών αντιπαροχής σύμφωνα με τον πίνακα αποτιμήσεως της αξίας των διηρημένων ιδιοκτησιών και τον πίνακα, στον οποίον Θα εμφαίνονται οι προσφερόμενες επί μέρους ιδιοκτησίες προς τη Μονή για την κάλυψη τον ποσοστού της αντιπαροχής.
 11. Πλην της προσφοράς ποσοστού αντιπαροχής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Προσφορά τους με σαφείς προτάσεις περί τον τρόπον αξιοποιήσεως τον οικόπεδου με αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, γεωλογική, υδραυλική προμελέτη, τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας, κατανομή δαπανών, κοινοχρήστων και κοινοκτήτων, σχέδιο σταδιακής μεταβιβάσεως ποσοστών οικοπέδου και κάθε άλλο στοιχείο επιβαλλόμενο εκ της φύσεως του έργου.
 12. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν και να θέσουν υπόψη της Μονής τους βασικούς όρους σχεδίου της καταρτισθησομένης εργολαβικής συμβάσεως, σχεδίου προσυμφώνου περί σταδιακής μεταβιβάσεως των ποσοστών τον οικοπέδου, στο οποίο Θα περιέχονται και διατάξεις για την καταρτισθησομένη οροφοκτησία, ως επίσης και κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα απαιτούμενο κατά τις συνθήκες και την φύση τον έργου.
 13. Αίτηση με ελλείποντα τα στοιχεία που αναφέρονται ως απαιτούμενα στους παραπάνω όρους 9 έως 12 θα απορρίπτεται ως αόριστη από την ΕΑΠ με ειδικά αιτιολογημένη κρίση αυτής στην Εισήγησή της προς το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής. Εφόσον η αίτηση απορριφθεί ως αόριστη δεν περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αξιολόγησης των Προσφορών και στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών.
 14. Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών είναι τα εξής: 1. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με τα εξής επιμέρους κριτήρια: Σύγχρονη Αισθητική, Κατασκευαστική Καινοτομία, Εναρμόνιση με το Περιβάλλον, Λειτουργική αξιοποίηση ωφέλιμων χώρων 2. Ποιότητα Κατασκευής με τα εξής επιμέρους κριτήρια: Ακριβής τήρηση των πολεοδομικών προδιαγραφών, ενεργειακή κλάση, αντισεισμική ασφάλεια, πολυτέλεια κατασκευής, πληρότητα αποπεράτωσης. Έκαστο των επιμέρους υπό στοιχ. 1 κριτηρίων λαμβάνει βαθμολόγηση από τα 0 έως το 5. 'Εκαστο των επιμέρους υπό στοιχ. 2 κριτηρίων λαμβάνει βαθμολόγηση από το 0 έως το 10. Ο βαθμός εκάστης Προσφοράς στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης θα προκύψει από τον τύπο α επί β επί γ, όπου α = το άθροισμα των βαθμών από την παραπάνω τεχνική αξιολόγηση, β = η ακέραια μονάδα του ποσοστού αντιπαροχής προς τη Μονή σύμφωνα με τον πίνακα αποτιμήσεως της αξίας των διηρημένων ιδιοκτησιών της Προσφοράς και γ = ο μέσος όρος των ακεραίων μανάδων που αντιστοιχούν στον όροφο των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα προσφερθούν στη Μονή, όπου ο ακέραιος αριθμός 1 αντιστοιχεί στον πρώτο όροφο, ο 2 στον δεύτερο, ο 3 στον τρίτο κ.λπ.
 15. Η ΕΑΠ θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα εισηγηθεί στο Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής το οποίο Θα αποφασίσει είτε να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και να ανακηρύξει τον Ανάδοχο, είτε θα την κηρύξει άγονη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερέστερα στον όρο 1 δ της παρούσας.
 16. Λαμβάνοντας υπό την Εισήγηση της ΕΑΠ το Ηγουμενοσυμβούλιο θα κρίνει ποιές Προσφορές είναι καταρχήν οι δύο πιο συμφέρουσες. Αν η κρίση τον διαφέρει από την κρίση της ΕΑΠ η απόφαση του θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Στη συνέχεια είτε θα αποδεχθεί αιτιολογημένα την πλέον συμφέρουσα από τις δύο ανεπιφύλακτα ή με επιφυλάξεις και θα ανακηρύξει τον Ανάδοχο, είτε θα κηρύξει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον προσφέροντα την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τω τέλει της βελτίωσης της προσφοράς σύμφωνα με Αντιπρόταση πού θα του υποβληθεί, ορίζοντας τον εκπρόσωπό τον στις διαπραγματεύσεις αυτές, είτε θα αποφασίσει κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του ότι ουδεμία Προσφορά είναι συμφέρουσα. Το Ηγουμενοσυμβούλιο δύναται κατά την ελεύθερη κρίση του πριν κηρύξει την διαδικασία άγονη να αντιπροτείνει στον δεύτερο πλειοδότη τη βελτίωση της προσφοράς του υποβάλλοντας την ίδια Αντιπρόταση που υπέβαλε και προς τον πρώτο πλειοδότη. Το Ηγουμενοσυμβούλιο δύναται σε περίπτωση που κηρύξει άγονη τη διαδικασία να προβεί εντός πέντε (5) μηνών σε ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με τιμή εκκίνησης σε ακέραιες μονάδες τον ποσοστού αντιπαροχής ίσο ή ανώτερο του προσφερόμενού από τον πρώτα πλειοδότη στην παρούσα Διακήρυξη.
 17. Όλα τα έξοδα καταρτίσεως των σχετικών συμβάσεων, των πράξεων συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφικά έξοδα, πάσης φύσεως έξοδα και έξοδα μεταγραφών, αλλά και δαπάνες Φ.Π.Α. βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η Μονή δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση για την εκτέλεση της συμβάσεως, και ο Ανάδοχος θα αναδεχθεί και θα καλύψει με δικά τον έξοδα παντός είδους ασφαλιστικές εισφορές που τυχόν βαρύνουν τη Μονή ως οικοπεδούχου ή ως Κυρίου του Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί το Έργο ασφαλισμένο από σεισμό, πυρκαγιά, θεομηνία και κάθε άλλα κίνδυνο καταστροφής καθ’ όλη τη διάρκεια του και μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή του. Ο Ανάδοχος θα οφείλει να παραδώσει το Έργο πλήρως αποπερατωμένο τεχνικά και διαχειριστικά, ελεύθερο βαρών και τυχόν κρατήσεων, προστίμων, προσαυξήσεων, αποζημιώσεων και παντός είδους υποχρεώσεων προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς του Έργου προσκομίζοντας βεβαίωση περαίωσης εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών.
 18. Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής αποφασίζει κατ’ ελεύθερα, αλλά με αιτιολογημένη κρίση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους όρους 15 και 16 της παρούσας Διακηρύξεως. Η Μονή δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε παροχή αποζημιώσεως προς τους υποβάλλοντες προσφορά.
 19. Ο Ανάδοχος με τούς ειδικότερούς συμβατικούς όρους και προδιαγραφές που η Μονή τυχόν θα τον αντιπροτείνει και εκείνος θα έχει αποδεχθεί, θα προσέλθει προς υπογραφή της συναφθησομένης συμβάσεως, ήτοι το Εργολαβικό Προσύμφωνο για το Έργο της ανέγερσης Κτιρίου επί του οικοπέδου μετά Συστάσεως Οριζοντίων Ιδιοκτησιών (εφεξής η «Σύμβαση») εντός μηνός από την ημερομηνία που θα κληθεί από τη Μονή, άλλως η Μονή θα έχει δικαίωμα υπαναχωρήσεως και ματαίωσης της συμφωνίας και αξίωση αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του για τη ματαίωση αυτή, έναντι του ενδιαφερομένου.
 20. Ο Ανάδοχος εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης του όρου 19 της παρούσας Διακήρυξης Θα υποχρεούται εγγυώμενος για αυτό με κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για την πιστή τήρηση των όρων της συναφθησομένης σύμβασης με δική τον επιμέλεια και έξοδα να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα εντός του χρονοδιαγράμματος και με όλες τις λεπτομερείς προδιαγραφές και όρους που θα συμφωνηθούν. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής δεν θα είναι μικρότερη τον χρονοδιαγράμματος για την πλήρη αποπεράτωση του Έργου. Με την εγγυητική επιστολή το Πιστωτικό Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής τον καθορισμένου ποσού άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) προς τη Μονή, διά μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση της εγγυήσεως. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται (Μονή), το καλυπτόμενο διά της εγγυήσεως ποσό, την παρούσα Διακήρυξη και τους όρους ότι: καλύπτει τον Ανάδοχο, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στη διάθεση τον Ιδρύματος και Θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών, κατόπιν απλής ειδοποιήσεως δι' εγγράφου τον νομίμου εκπροσώπου.
 21. Η ΕΑΠ δικαιούται να ζητήσει και να ζητά από τους ενδιαφερομένους συμπληρωματικές πληροφορίες, έγγραφα ή πρόσθετα στοιχεία προς διευκρίνηση ή επιβεβαίωση των προσφορών τους.
 22. Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του
  και χωρίς να υποχρεούται έναντι των ενδιαφερομένων, των αιτούντων ή και τρίτων σε καμία αποζημίωση ή ικανοποίηση οιασδήποτε άλλης αξιώσεως που άπτεται αιτιωδώς της παρούσας Πρόσκλησης, να ακυρώσει ή να διακόψει ή να αναβάλει ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία παραλαβής των εν λόγω αιτήσεων αλλά και την περαιτέρω αξιολόγηση τους.
 23. Μετά το άνοιγμα των Προσφορών, η Μονή δικαιούται να χρησιμοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της, τις Προσφορές που θα υποβληθούν, χωρίς να θεωρηθούν εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η υποβολή αίτησης ακόμη και απαράδεκτης ή αόριστης θα λογίζεται ως άρση της τυχόν εμπιστευτικότητας των εγγράφων, παροχή αδείας κοινοποίησης τον περιεχομένου τους ή των πληροφοριών που περιέχουν και σε τρίτους κατ παραίτηση από κάθε αποζημιωτικό ή άλλο ενοχικό ή διαπλαστικό δικαίωμα για την κοινοποίηση αυτή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνο Κύλη στα τηλέφωνα: 2285022233, 6944536209, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Εκτύπωση   Email