Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2021

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2021

 

Aetos

        Ἀδελφοί μου,

   «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί Δεσπότης» μάς ἀξίωσε γιά ἀκόμη μία φορά, νά διαβοῦμε τό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς. Τό παλαιό ἔτος 2020 παρέδωσε τήν σκυτάλη στό νέο ἔτος 2021, αφήνοντας πίσω μιά περίοδο κατά τήν ὁποία ὄχι μόνο ἡ Πατρίδα μας ἀλλά ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, δοκιμάστηκε σκληρά καί συνεχίζει νά δοκιμάζεται, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊού.

    Η Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς ζωντανός ὀργανισμός, περικλείει στήν μητρική Της ἀγκαλιά τήν ροή τοῦ χρόνου καί μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα εὐκαιρίες πνευματικές, προκειμένου νά καλλιεργηθοῦμε στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας καί νά κάνουμε, παρά τίς ὅποιες  δυσκολίες, ἕνα βῆμα ἀκόμη πρός τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία μας. 

     Κάθε νέα χρονιά, χωρίς ἀμφιβολία, τίθεται ἐπί τάπητος τό ζήτημα τοῦ χρόνου καί αὐτό διότι κάθε χρόνος πού περνάει αὐξάνει κατά πολύ τό παρελθόν καί μειώνει τό μέλλον. Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν σκέψη καί μέσα ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μποροῦμε, νά ἀξιοποιήσουμε σωστά τό ἀνεκτίμητο αὐτό δῶρο πού μᾶς χαρίζει «ὁ καιρούς καί χρόνους  ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος» Δημιουργός Θεός, μέ τήν «ἀνατολή τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του». Ἀξιοποίηση γιά μιά πνευματική ζωή, μιά ζωή δηλαδή κάτω ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μιά πορεία δυναμική πού σκοπό θα ἔχει τήν κοινωνία μας μαζί Του.

   Εἶναι γεγονός, πώς ὅσο δύσκολα μπορεῖ νά καταφέρει ὁ ἄνθρωπος τήν πνευματική ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου, τόσο εὔκολα μπορεῖ καί νά τήν χάσει. Αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ μέσα ἀπό τίς διάφορες πρόσκαιρες μέριμνες καί ἀπολαύσεις αὐτῆς τῆς ζωῆς, τίς ὁποῖες σήμερα βιώνει καί πού συχνά τοῦ ἀποσποῦν ὅλη τήν προσοχή καί το ἐνδιαφέρον.

     Πρός ἀποφυγήν αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Ἀγία μας Ἐκκλησία, ἐκτός τῆς ὁποίας δέν μπορεί νά ὑπάρξει σωτηρία, μέσα ἀπό τήν διδασκαλία Της μᾶς βοηθάει γι αὐτό τόν σκοπό. Πιό συγκεκριμένα μᾶς καλεῖ  σέ πνευματική ἐγρήγορση καί νήψη, δηλαδή στό νά προσπαθοῦμε στήν καθημερινότητά μας, παρά τά ὅσα προβλήματα ἀντιμετωπίζουμε, νά ἔχουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στραμμένα πρός τό Θεό. Νά καθαρίζουμε τήν ψυχή μας ἀπό κάθε τι ἁμαρτωλό, τό ὁποῖο τήν βαραίνει, κάθε τι τό ὁποῖο τήν ἀπομακρύνει ἀπό τήν θεϊκή ἀγκαλιά καί νά πάψει ἔτσι μέσα της ἡ ἀγωνία καί τό ἄγχος, νά σβήσει ἡ κακία καί τό μῖσος, νά ἐξαλειφθεῖ ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἑνός ἀπό τόν ἄλλο, ἔτσι ὥστε νά φωτισθεῖ καί νά ἐξαγιασθεῖ ἀπό τήν ἀκτινοβολία τῆς θείας χάριτος. Σέ μᾶς λοιπόν ἐπαφίεται νά ἀξιοποιήσουμε τόν χρόνο πού μᾶς δίνεται, στό πλαίσιο τῆς αἰώνιας προοπτικῆς μας,  ἐποικοδομητικά, οὐσιαστικά καί Χριστοκεντρικά μέ γνώμονα κυρίως τό πνευματικό συμφέρον καί στόχο τήν εἴσοδό μας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

     Μέ αὐτές τίς σύντομες σκέψεις, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τίς ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές μου γιά ἕνα νέο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό, εὐλογημένο, καρποφόρο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν μεγάλη δοκιμασία τοῦ κορωνοϊού πού ἔχει πλήξει τήν ἀνθρωπότητα. Κυρίως ὅμως νά εἶναι ἕνα ἔτος σωτήριο πού θά μᾶς ὁδηγήσει δηλαδή ἕνα βῆμα πιό κοντά πρός τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας .

 

Κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά,  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η  κ α ί  ἁ γ ι α σ μ έ ν η  !

 

Μέ θερμές εὐχές καί πολλή πατρική ἀγάπη,

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

ypografh

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top