Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

  5

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο

καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

Aggelos

            Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

            Κάθε χρόνο τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, μιά ἀπό τίς σκέψεις πού κυριαρχεῖ στό μυαλό μας εἶναι τί δῶρα θά προσφέρουμε ἀλλά καί τί δῶρα θά λάβουμε ἀφοῦ τό παιδί πού ὑπάρχει μέσα μας ἐνθουσιάζεται πάντα στή σκέψη ἑνός δώρου πού αὐτές τίς ἡμέρες κάποιος δικός μας ἄνθρωπος θά μᾶς προσφέρει. Πολλές εἶναι οἱ προτάσεις γιά δῶρα πού ἀκούγονται καί ἀρκετός ὁ χρόνος πού ἀφιερώνουμε γιά νά ἐπιλέξουμε τό καλύτερο καί τό καταλληλότερο γιά τήν περίσταση. Σέ αὐτή την ἀναζήτηση ἕνα ἐρώτημα κυριαρχεῖ στήν σκέψη μας:  Π ο ι ό    ε ἶ ν α ι     ἄ ρ α γ ε     τ ό     τ έ λ ε ι ο     δ ῶ ρ ο;

            Στό παραπάνω ἐρώτημα οἱ ἄνθρωποι κάθε ἐποχῆς καί κάθε ἡλικίας ἔχουν τήν δική τους ἄποψη. Γιά ἕνα ἀσθενῆ προφανῶς θά ἦταν ἡ ὑγεία του. Γιά ἕνα φτωχό μιά γενναιόδωρη οἰκονομική ἐνίσχυση πού θά τοῦ προσφέρει κάποιος συνάνθρωπός του. Γιά κάποιον ἄνεργο σίγουρα μιά καλή θέση ἐργασίας. Γιά κάποιο πρόσφυγα ἄν ὄχι ἡ επιστροφή του στήν πατρογονική ἑστία, τουλάχιστον ἡ ἐλπίδα ὅτι μιά μέρα θά ἐπιστρέψει στό σπίτι καί τήν πατρίδα του. Τό νά βροῦμε τό τέλειο δῶρο ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπό τό τί χρειαζόμαστε καί τί ἐπιθυμοῦμε περισσότερο στή ζωή μας. Σέ αὐτό λοιπόν τό πνεῦμα, τίς γιορτινές ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἀναλογιστοῦμε ποιό εἶναι αὐτό πού πραγματικά ἔχει ἀξία στήν ζωή μας. Καί τοῦτο βέβαια δέν εἶναι ἁπλῶς τό δῶρο ἀλλά ὁ θησαυρός τῆς πίστεως. Τά φετινά Χριστούγεννα ἀλλά καί κάθε Χριστούγεννα ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου εἶναι μιά πρόσκληση γιά ἀναγέννηση τῆς πίστεως μέσα μας. Ἀπό τότε πού συνέβη τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ, τό Εὐαγγέλιο πού εἶναι τό δικό Του μήνυμα, μᾶς καλεῖ νά θυμηθοῦμε ποιός πραγματικά εἶναι ὁ Χριστός, τί ἔκανε γιά ἐμᾶς καί γιατί εἶναι Αὐτός τό τέλειο δῶρο.

            Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας προφητεύοντας τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στή γῆ θά πεῖ πώς «Ὁ λαός ὁ πορευόμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» (Ἡσ. θ',2). «…ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν…» (Ἡσ. θ',6). Πόσο εὔστοχα εἶναι τά προφητικά αὐτά λόγια καί πόσο εὐλογημένοι ὅλοι ἐμεῖς πού περπατᾶμε σέ αὐτό τό φῶς ἀφοῦ περπατᾶμε στό φῶς τῆς πίστεως καί γι' αὐτό μποροῦμε νά βλέπουμε πολύ περισσότερο καί πολλά περισσότερα. Βλέπουμε μέ τά μάτια τῆς πίστεως καί ὡς πιστοί ἔχουμε τό προνόμιο νά βλέπουμε αὐτό τό φῶς γιά τό ὁποῖο ὁ Προφήτης Ἡσαΐας μᾶς ὁμιλεῖ. Ἔτσι, προχωρώντας στή ζωή μας καί προσπαθώντας νά βροῦμε τό τέλειο δῶρο ἀλλά καί τόν δρόμο μας μέσα στό σκοτάδι τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, τά Χριστούγεννα μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἦρθε ὁ Χριστός στή γῆ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος ὄχι γιά νά μποροῦμε ἁπλῶς νά Τόν βλέπουμε καί νά Τόν ἀκοῦμε ἀλλά κυρίως γιά νά κατοικήσει μέσα μας! «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν…» (Ἰω. α΄,14) Αὐτός ὁ λόγος Του ἀκούγεται ἀνθρώπινος ἀλλά μεταφέρει τήν Θεϊκή Σοφία. Μέσα στήν ρουτίνα τῆς καθημερινότητας, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουμε, τά λόγια του Χριστοῦ παραμένουν ὄχι μόνο τό τέλειο δῶρο ἀλλά καί τό φῶς πού μᾶς καθοδηγεῖ. Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού διαχρονικά καί ἀδιάλειπτα μᾶς τονίζει «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες…» (Ματθ. ε',7) «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί…» (Ματθ. ε',9) «Μή κρίνετε ἵνα μή κριθείτε…» (Ματθ. ζ',1) «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἶνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους…» (Ιω. ιγ',34). Αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ζωῆς. Ἔτσι μίλησε ὁ Υἱός καί Λόγος του Θεοῦ πού πῆρε σάρκα γιά νά μποροῦμε νά Τόν ἀκοῦμε καί ἔτσι νά Τόν δεχθοῦμε μέσα στήν καρδιά μας καί νά περπατήσουμε σέ αὐτό τό ὁλόλαμπρο φῶς πού Ἐκεῖνος ἔφερε στόν κόσμο ὄντας ὁ Ἴδιος «τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον».

            Ἀδελφοί μου,

            Εἶναι καιρός νά καταλάβουμε πώς τό φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντοτε τό τέλειο δῶρο γιά ἐμᾶς. Καί ὅταν προσπαθοῦμε νά ζοῦμε τόν Θεῖο λόγο Του τότε γινόμαστε ἐμεῖς τό ἰδανικό δῶρο γιά τούς ἄλλους ἀφοῦ μποροῦμε ἔτσι νά μεταφέρουμε σέ αὐτούς τό φῶς τῆς πίστεως. Τά Χριστούγεννα θυμίζουν σέ ὅλους μας τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ γιά καλωσύνη, εἰρήνη καί ἀγάπη. Τά φετινά Χριστούγεννα εἶναι ἡ στιγμή νά ἀκούσουμε αὐτόν τόν λόγο καί νά ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὁ Θεός ἦρθε στόν κόσμο. Ἔγινε ἕνα μέ ἐμᾶς. Μᾶς μιλάει καί μᾶς προσκαλεῖ νά ἀνανεώσουμε τήν πίστη μας καί νά ἀλλάξουμε τό πρόσωπο τῆς γῆς. Μποροῦμε νά τό κάνουμε μέ ἁπλές, καθημερινές πράξεις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς. Ὁ Θεός μᾶς ἔκανε ἤδη τό τέλειο δῶρο προσφέροντας στόν κόσμο τήν Βασιλεία Του «…ὅτι ετέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ ὅς ἐστί Χριστός Κύριος». (Λουκ. β',11).

         Εὔχομαι πρός ὅλους τούς Ναξίους, τούς Παρίους καί τούς Ἀντιπαρίους, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν ἀλλά καί σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἰδιαιτέρως δέ στούς δοκιμαζομένους ἀπό ἀσθένεια, πένθος ἤ ἀνέχεια, τά φετινά Χριστούγεννα αὐτό τό δῶρο τοῦ Θεοῦ νά γίνει δικό μας καί νά φέρει τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας γιά νά μπορέσουμε, ἀνανεώνοντας τήν πίστη μας, νά ἀλλάξουμε τήν οἰκουμένη ὁλόκληρη. 

         Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

 

 Ὁ Ἐπίσκοπός σας

ypografh 

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top