Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Agelos

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

 κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1820866d5g6l2dcpo1

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο

καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

  

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Μέ πλημμυρισμένη τήν καρδιά μου ἀπό εὐγνωμοσύνη καί δοξολογία πρός τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό, πού ἀνέτειλε καί φέτος γιά ὅλους μας αὐτή τήν πανέορτο καί πανευφρόσυνο ἡμέρα, ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας γιά νά σᾶς μεταφέρω τό κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ σώσαντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

     Σήμερα, ζοῦμε ξανά τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Σήμερα τά φθαρτά ἀνθρώπινα μάτια μας, ἀτενίζουν καί πάλι τό ἄφθαρτο καί αἰώνιο Θεό «ὡς βρέφος παραγενόμενον», στήν ἀγκαλιά τῆς Παρθένου Μητρός. Σήμερα, ἀπολαμβάνουμε πλουσιοπάροχα τίς ἄφθονες δωρεές τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἡ ὁποία ἕνωσε τήν γῆ μέ τόν οὐρανό ὥστε οἱ Ἄγγελοι νά ψάλλουν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Καί ἐπιμένω νά λέγω «σήμερα» διότι τά πάντα γίνονται σήμερα ὅπως ἀκριβῶς ἔγιναν καί τότε 2015 χρόνια πρίν στήν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, ἀφοῦ « Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει» καί «Τα σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται», «Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ…» ἀφοῦ «Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ, τόν καθήμενον διά παντός σύν Πατρί…» ὥστε «Μέγα καί παράδοξον θαῦμα, τετέλεσται σήμερον!» διότι «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθενου, ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν…».

     Τά φετινά Χριστούγεννα ὅμως, ἡ ἀνθρωπότητα θά τά ἑορτάσει κάτω ἀπό τή σκιά ἑνός φρικτοῦ πολέμου, ὁ ὁποῖος μαίνεται στή Μέση Ἀνατολή καί ἔχει ὁδηγήσει πολλούς συνανθρώπους μας στό θάνατο καί ἀκόμη περισσότερους στήν προσφυγιά. Καθημερινά οἱ εἰκόνες πού ἀναμεταδίδονται ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἀποτυπώνουν τήν τραγικότητα τῆς κατάστασης, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει νά ξεπερνᾶ τά στενά γεωγραφικά ὅρια τῆς Συρίας καί τῶν γύρω περιοχῶν καί μέσω τῶν ποικίλων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, ὅπως οἱ πρόσφατες πού συγκλόνισαν το Παρίσι, ἔχει ἤδη ἀγγίξει τήν καρδιά τῆς Εὐρώπης. Παράλληλα μέσα σέ ὅλα αὐτά, ἔρχεται νά προστεθεῖ καί τό μεγάλο πρόβλημα ἀπό τό τεράστιο μεταναστευτικό ρεῦμα, πού ἰδιαίτερα δοκιμάζει τά γειτονικά σέ ἐμᾶς νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, πρός τά ὁποία καταφεύγουν ἀπελπισμένοι ἄνθρωποι, μέσα σέ μιά ὕστατη προσπάθεια ἄτακτης διαφυγῆς ἀπό τήν φρίκη τοῦ πολέμου καί τήν σκληρότητα τοῦ βιαίου θανάτου. Δυστυχῶς ἔχουν γίνει κομμάτι τῆς καθημερινότητάς μας, οἱ εἰκόνες ἀπό τίς ἑκατοντάδες τῶν πνιγμένων συνανθρώπων μας καί ἀπό τά ἄψυχα κορμάκια παιδιῶν καί βρεφῶν, πού ἀποτελοῦν τά ἀθῶα θύματα στόν βωμό τῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, πού κυνικά διαχειρίζονται τίς τύχες τῶν ἀνθρώπων, καθώς καί οἱ φρικτές ἐκτελέσεις ἀνθρώπων, ἐν ὀνόματι ἑνός ἀκατανόητου καί ἀσύλληπτα άπάνθρωπου θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. 

     Σέ αὐτόν τόν κόσμο ἔρχεται ξανά ὁ Σωτήρας Χριστός, καί ὅπως καί τότε στή Βηθλεέμ, ἔτσι καί σήμερα ἀναζητᾶ τόπο γιά νά γεννηθεῖ, νά σπαργανωθεῖ καί νά προσφέρει ἁπλόχερα τά δῶρα τῆς ἀγάπης Του. Ἔρχεται καί ζητᾶ τίς καρδιές μας νά γίνουν ἡ φάτνη Του, γιά νά τίς γεμίσει μέ τήν ἀγάπη Του καί νά πάρει ἀπό αὐτές κάθε ἴχνος μισσαλοδοξίας, φανατισμοῦ καί ἀποστροφῆς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί νά φέρει ἐπιτέλους τό ζητούμενο γιά κάθε νοήμονα καί σώφρονα ἄνθρωπο, τήν «ἐπί γῆς εἰρήνη» καί κυρίως τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.

     Σήμερα λοιπόν ἀδελφοί μου, ἄς ἑνώσουμε ὅλοι τίς προσευχές μας ὥστε νά ἐπικρατήσει ἐπιτέλους «ἐπί γῆς εἰρήνη» πού ἦλθε μέν στον κόσμο μέ τήν Γέννησή Του, δεν γεννήθηκε ὅμως στις ψυχές ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἄν καί πέρασαν δύο ὁλόκηρες χιλιετίες. Χωρίς αὐτή τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές μας καί στις διαπροσωπικές σχέσεις μας εἶναι ἀδύνατον νά επικρατήσει ἡ εἰρήνη στον κόσμο. Ἄς προσευχηθοῦμε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς καρδιᾶς μας γιά κάθε κατατρεγμένο, γιά κάθε πρόσφυγα, γιά κάθε παιδί πού στερεῖται τή θαλπωρή ἑνός σπιτιοῦ, γιά κάθε οἰκογένεια πού ζεῖ στήν ἀνέχεια ἤ βιώνει τή φρίκη τοῦ πολέμου, γιά κάθε ἐλάχιστο ἀδελφό μας στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀντικατοπτρίζεται ὁ νεογέννητος Χριστός καί μαζί ἄς προσευχηθοῦμε καί γιά τό Ἔθνος μας, τήν περήφανη Ἑλλάδα μας, πού τόσο ἔντονα ταπεινώνεται τά τελευταῖα χρόνια καί συγχρόνως κλυδωνίζεται στή μαινόμενη φουρτούνα τῆς κρίσης πού μαστίζει τόν κόσμο.

     Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης καί νησιωτικῆς Μητροπόλεως Παροναξίας, εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους σας καί ἰδιαίτερα στούς ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς ἤ τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους, ὁ Τεχθείς καί Νηπιάσας Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογεῖ μέ τήν παρουσία Του τή ζωή σας ὥστε ἡ χαρά τῆς Γεννήσεως Του νά βρίσκεται στίς καρδιές σας πάντοτε ὅπως καί σήμερα, χαρίζοντας ἁπλόχερα τήν ἐλπίδα τῆς ζωντανῆς καί σωτήριας παρουσίας Του.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Κυρίῳ Τεχθέντι,

Ἐπίσκοπός σας

ypografh

Ὁ Παροναξίας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

images

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top