Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Logotypo 1 Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας

κ. Καλλινίκου ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2015

 

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

 

         Κάθε φορά πού μᾶς ἀξιώνει Θεός νά ἀποχαιρετοῦμε μιά χρονιά καί νά ὑποδεχόμαστε μιά νέα, συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἀπέναντι στό χρόνο, ὅση σοφία κι΄ἄν διαθέτουμε, ὅση τεχνολογία κι΄ ἄν ἔχουμε, ὅση ἐπιστήμη κι΄ ἄν κατορθώσαμε εἴμαστε παντελῶς ἀνίσχυροι. Αὐτό τό ὁρμητικό ποτάμι πού κυλᾶ ἀδιάκοπα στή ζωή ὅλων ἀνεξαιρέτως, μᾶς παρασύρει μέ τόση δύναμη ὥστε πολλές φορές δέν προλαβαίνουμε κάν νά ἀντιληφθοῦμε τό πώς περνοῦν οἱ ὧρες, οἱ ἡμέρες, τά χρόνια. Ἔτσι, μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, φτάσαμε καί πάλι στό κατώφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς, πού ξεκι΄νᾶ μέ πολλές ἐλπίδες καί προσδοκίες γιά κάτι καλύτερο, σχετικά μέ τήν δεινή πραγματικότητα πού μᾶς περιβάλλει.

Ὅσο ὅμως κι΄ ἄν ἐλπίζουμε καί προσδοκοῦμε σέ κάτι καλύτερο, αὐτό δέν θά συμβεῖ μέ τρόπο μαγικό. Οἱ πανηγυρισμοί καί τά ἀναρίθμητα βεγγαλικά πού συνοδεύουν πάντοτε τόν ἑορτασμό τῆς Πρωτοχρονιᾶς, μπορεῖ νά προσφέρουν μιά πρόσκαιρη ἀναψυχή ἀλλά δέν μᾶς δίνουν λύση στά παντός εἴδους προβλήματά μας.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Πρωτοχρονιά δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς τήν ἔναρξη ἑνός νέου ἔτους ἀλλά τήν εἴσοδο σέ ἕναν «νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Κάθε νέα χρονιά ἀποτελεῖ δῶρο τῆς χρηστότητας, δηλαδή τῆς ἀγαθότητας τοῦ Θεοῦ. Καί ὅπως μέ χρηστότητα μᾶς προσφέρεται, ἔτσι μέ χρηστότητα, δηλαδή ἀγωνιζόμενοι τό ἀγαθό θά πρέπει νά τήν ζοῦμε. Ὁ χρόνος πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τό Θεό πρέπει, νά ἀξιοποιεῖται πρωτίστως γιά τήν πνευματική μας πρόοδο καί τόν προσωπικό μας ἁγιασμό. Τά χρόνια πού προηγήθηκαν, αὐτή ἡ προοπτική δέν ἦταν στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός μας, γι' αὐτό καί παρότι ἐπί πολλές Πρωτοχρονιές εὐχηθήκαμε καλή χρονιά, δυστυχῶς τά πράγματα δέν γίνανε καλύτερα. Φέτος λοιπόν πού μᾶς δίνει ὁ Θεός της εὐκαιρία νά ὑποδεχόμαστε μιά ἀκόμα Πρωτοχρονιά, ἄς κοιτάξουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἄς χαράξουμε μιά νέα πορεία στήν ὁποία δέν θά πρωτοστατεῖ οὔτε τό προσωπικό συμφέρον, οὔτε ἡ ἀνθρώπινη ἀλαζονεία, οὔτε ἡ μανία γιά τήν ἀπόκτηση μόνο ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀλλά ἡ ἀνάγκη γιά χρηστότητα, ἡ ἀνάγκη δηλαδή γιά τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν στή ζωή μας. Ὅταν βάλουμε στή θέση τοῦ μίσους τήν ἀγάπη καί στή θέση τοῦ ἐγωισμοῦ τήν ταπείνωση, ὅταν ἀντιτάξουμε στήν ὑπηρεσία τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος τήν φιλανθρωπία καί τήν ἀλληλεγγύη καί ἀνταλλάξουμε τήν κακία καί τήν ἐμπάθεια μέ τήν καλοσύνη καί τήν συγχωρητικότητα, τότε πράγματι ὄχι μόνο ἡ νέα χρονιά ἀλλά καί κάθε χρονιά θά εἶναι καλή καί εὐτυχισμένη, ἀφοῦ θά τήν ζοῦμε κατά Χριστόν, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά καταστροφικά πάθη πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν αἰώνια προοπτική μας.

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου τό νέο ἔτος 2015 νά εἶναι γιά ὅλους εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο καί νά ἀποτελέσει τήν ἀφορμή γιά ἐντονότερο πνευματικό ἀγώνα ὡς πρός τήν καλλιέργεια των ἀρετῶν πού ἀποτελοῦν καί τό κλειδί γιά τήν ἔξοδο τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τήν κρίση πού διερχόμαστε καί πού κυρίως εἶναι κρίση πνευματική. Ὁ Τεχθείς Κύριός μας νά δίδει πλούσια τά ὑλικά ἀγαθά καί ἀκόμη πλουσιότερα τά πνευματικά, καί νά χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία καί προκοπή, προσωπική καί οἰκογενειακή. Τό δέ ἔλεός Του νά μᾶς σκεπάζει καί φέτος καθ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ νέου ἔτους καί ἡ Θεία Χάρις Υου νά μᾶς καθοδηγεῖ στήν ὑπηρεσία τοῦ Ἁγίου θελήματός Του.

Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

ypografh

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

 

 images 1

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top