Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stavros

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 
Πρός

Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπλεως Παροναξας

 

1

"Ἔτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστίν Χριστός Κύριος " (Λουκᾶ, Β΄, 11.)

 

                     Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

             Μέ αὐτές τίς θεῖες λέξεις ἀνήγγειλε ὁ Ἄγγελος στούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ τό ὕψιστο θαῦμα τοῦ ἐρχομοῦ στήν γῆ τοῦ Λυτρωτῆ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό πανευφρόσυνο γεγονός καί πάλι μέ τό θεῖο ἔλεος ἀξιωνόμαστε νά ἑορτάζουμε. Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Κύριός μας προσέφερε καί προσφέρει τόν Ἑαυτό Του στόν κόσμο καί σέ ὅλη τήν κτίση, ἔμψυχη καί ἄψυχη. Μέ τά Χριστούγεννα ὁ οὐρανός συνεορτάζει μέ τήν γῆ! Οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν! Οἱ ταπεινοί βοσκοί φθάνουν στό Σπήλαιο καί εὐλαβικά προσκυνοῦν τό Θεῖο Βρέφος! Οἱ Μάγοι ἔρχονται ἀπό τήν Ἀνατολή καί προσφέρουν λατρεία στόν Σαρκωμένο Θεό, μαζί μέ τά δῶρα τῆς ἀγάπης τους! Ἡ πανεορτή τῶν Χριστουγέννων πέρα ἀπό τίς ὅποιες συναισθηματικές ἐξάρσεις καί ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις, θά πρέπει νά μᾶς φέρνει πλησιέστερα πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό, καί στό ἀπολυτρωτικό Του ἔργο. Νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ βαθειά ἐσωτερική περισυλλογή, σέ ἀναγνώριση καί συναίσθηση τῶν πνευματικῶν μας ἀνεπαρκειῶν, σέ συνεχόμενες προσπάθειες πνευματικῆς ἀνακαινίσεως τῶν ψυχῶν μας. Νά μᾶς ὁδηγεῖ καί νά μᾶς κινεῖ τόν νοῦ στό νά σκεπτόμαστε ἐκεῖνα πού ὀφείλουμε νά προσφέρουμε εὐχαριστιακά στόν Χριστό, μιμούμενοι τήν προσφορά τῶν Μάγων.

               Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί Τοῦ προσέφεραν ὡς πολύτιμα καί καρδιακά δῶρα τόν χρυσό τόν λίβανο καί τήν σμύρνα. Δῶρα λατρευτικά, ἀλλά συγχρόνως καί συμβολικά, μέ προεκτάσεις πνευματικῆς καί διαχρονικῆς προοπτικῆς καί γιά μᾶς. Ἡ προσφορά τοῦ χρυσοῦ ἐκφράζει τήν παραίτηση ἀπό τίς ὑλικές ἐξαρτήσεις καί προσκολλήσεις, ἀλλά καί τήν ἐπιστροφή τῆς κτίσεως στόν Δημιουργό. Ἡ προσφορά του λιβάνου σημαίνει τήν ἀναγνώριση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ, ἀφοῦ τό λιβάνι προσφέρεται πάντοτε στόν Θεό. Ἔτσι καί ἐμεῖς θά πρέπει νά πιστεύουμε καί νά ἀναγνωρίζουμε τήν Θεότητά Του, πού εἶναι ἡ κορυφαία ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ἀλλά καί νά Τόν λατρεύουμε ὁλόψυχα. Ἡ προσφορά τῆς σμύρνας δηλώνει ὅτι οἱ Μάγοι στό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἀναγνωρίζουν καί τήν ἀνθρώπινη φύση Του. Γιά νά μᾶς διακηρύξουν, ὅτι καί ἐμεῖς εἶναι ἀνάγκη νά ἀναγνωρίζουμε καί νά προσκυνοῦμε τόν Κύριό μας ὡς Θεάνθρωπο. Ἐξ’ ἄλλου, ἡ σμύρνα ἧταν μιά ἀρωματική οὐσία. Αὐτό μᾶς λέει, ὅτι καί ἐμεῖς θά πρέπει νά εἴμαστε μιά πνευματική εὐωδία Χριστοῦ. Καί σάν τέτοια εὐωδία νά προσφερόμαστε στόν Κύριό μας. Ἡ εὐωδία αὐτή εἶναι ἡ ἁγνή καί ταπεινή ζωή. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς λέει: «Συλλογίσου τά δῶρα πού προσέφεραν οἱ Μάγοι στόν Χριστό. Καί μαζί μέ τά δῶρα αὐτά καί τήν προσκύνηση πού ἐκεῖνοι ἔκαναν … Καί σύ πρόσφερε στόν Κύριό μας μιά καρδιά καί μιά θέληση καθαρή σάν τό χρυσάφι, πού θά εἶναι μακρυά από κάθε κακή ἐπιθυμία. Πρόσφερε σάν λιβάνι τόν νοῦ σου καί τήν ἀπομάκρυνσή σου ἀπό κάθε κακό λογισμό…»

             Ἀλλά καί ἡ ἀγάπη μας γιά Τόν Χριστό εἶναι ἄλλο δῶρο γι’ Αὐτόν, καθώς καί ἡ ἀγάπη μας γιά ὅλους τούς συνανθρώπους μας. Ἀκόμα, ἄς Τοῦ προσφέρουμε τίς ἁμαρτίες μας, μέ τήν σταθερή ἀπόφασή μας, γιά μιά εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἐπιστροφή κοντά Του. Καί μόνο αὐτή ἡ στροφή καί ἡ ἐπιστροφή, μόνο αὐτή ἡ προσπάθειά μας γιά μιά οὐσιαστική πνευματική ἀνασύνταξη καί ἀνανέωση, θά ἐπιλύσει τά πολλαπλά προβλήματα τῶν καιρῶν μας, ἐθνικά καί παγκόσμια. Τέλος, κάτι ἄλλο πού προσμένει ὁ Κύριός μας ἀπό τόν καθένα μας, εἶναι ἕνας χῶρος, μιά θέση στήν καρδιά μας. Ὅταν ἦλθε στήν γῆ, δέν ὑπῆρχε τόπος νά Τόν δεχθεῖ. Ὅμως, αὐτός ὁ ἀρνητισμός συνεχίζεται διαχρονικά. Ὁ Κύριός μας καί τώρα ἀναζητεῖ τόν καθένα μας. Ο ΞΕΝΟΣ Αὐτός καί τώρα στέκει στήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας καί τήν χτυπᾶ διακριτικά. Μιά θέση ζητεῖ ὁ Χριστός στίς ὑπάρξεις μας, στήν κοινωνία μας, στίς οἰκογένειές μας, στούς ἐργασιακούς μας χώρους, στήν ζωή μας, γιά νά τήν κάνει πιό ὄμορφη, γιά νά τήν ἀναβαθμίσει, γιά νά τήν ὁδηγήσει στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.

             Ἀδελφοί μου,

            Ὅλοι μας πάντοτε, ἀλλά πολύ περισσότερο στίς δύσκολες ἡμέρες μας, ἀναζητοῦμε τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά προβλήματα, ἀναζητοῦμε τήν γνώση τῆς ἀλήθειας, τήν ἀληθινή χαρά καί τήν πραγματική ζωή. Ἡ Γέννηση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας φωτίζει τήν σκέψη μας, ἐξαγνίζει τήν ψυχή μας, στηρίζει τήν ἐλπίδα μας. Ἐάν ἐμβαθύνουμε στό μυστήριο τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως, θά καταλάβουμε καλύτερα τόν προορισμό μας, τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, τήν θέση μας μέσα στόν κόσμο. Μόνο ὁ Θεάνθρωπος μπορεῖ νά ἐλευθερώσει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τά δεινά πού τό μαστίζουν. Μόνο ὁ Χριστός σώζει τόν ἄνθρωπο, τοῦ δίνει ἀξία, νόημα, περιεχόμενο καί τόν μεταβάλλει σέ πραγματική ἐν Χριστῷ προσωπικότητα, πού ζεῖ στήν Θεία Βασιλεία, ἤδη ἀπό τήν ζωή αὐτή.

            Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης καί νησιωτικῆς Μητροπόλεως Παροναξίας εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους σας καί ἰδιαίτερα στούς ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς ἤ τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους τό ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Θείου Βρέφους νά καταυγάζει ὅλη μας τήν ὕπαρξη καί νά τήν ὁδηγεῖ ὁλοφώτεινη καί ἀναγεννημένη πρός τόν Γεννηθέντα Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 ypografh 

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top