Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ˛ ΕΟΡΤΗ˛ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

 image2

 Πρός

Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

"Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος…»

 

 

        Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

        Ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας καί ἡ ἔνδοξη Του Ἀνάσταση, ἀποτελοῦν τήν αἰώνια εὐφροσύνη μας, τήν πραγματική χαρά μας!

        Τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» πού εἶναι ὁ λαμπρότερος καί ἐπισημότερος ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀντηχεῖ παντοῦ ὡς χαιρετισμός καί προσφώνηση, ὡς παιάνας καί σύμβολο χαρᾶς.

        Καί ἡ Ἐκκλησία μας λαμπροφοροῦσα πανηγυρίζει σήμερα τόν θρίαμβο τοῦ Ἐσταυρωμένου, τήν συντριβή τοῦ θανάτου, τήν ἐπανασύνδεση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τήν αἰώνια Ζωή.

        Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ζωοδότου εἶναι τό πλέον χαρμόσυνο γεγονός, εἶναι τό κατ΄ ἐξοχήν θαῦμα, ἀφοῦ ἀποδεικνύει τόν Χριστό ζωντανό, ὡς Θεό καί Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἐάν ὅλη ἡ ἐπίγεια ζωή τοῦ Κυρίου μας ἀναλώθηκε στήν διακονία τοῦ πάσχοντος καί πεφορτισμένου ἀνθρώπου καί τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία πού εἶναι ἡ αἰτία τοῦ πόνου καί τῆς θλίψεως, ἐάν τήν ἀφιέρωσε στήν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν καί ἀνακούφιση τῶν καμνόντων, ἐάν τέλος τήν ἐθυσίασε στόν Σταυρό γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ζωή καί τήν χαρά τῆς αἰωνιότητας, πολύ περισσότερο μέ τήν Ἀνάστασή Του ἔγινε πρόξενος νέας ζωῆς καί πραγματικῆς χαρᾶς.

        Πολύ ὀρθά λοιπόν τό Πάσχα χαρακτηρίζεται ὡς ἑορτή χαρμόσυνη καί λαμπροφόρα, ἀφοῦ εἶναι ἡ κατ΄ ἐξοχήν ἑορτή τῆς χαρᾶς. Ἑπομένως, ὅσοι ἐμβαθύνουν στό μεγάλο γεγονός τῆς Θείας Ἀναστάσεως καί συμμετέχουν ψυχικά σ΄αὐτό, θά νοιώθουν τήν πραγματική, τήν χριστιανική χαρά νά ξεχειλίζει μέσα στήν πιστεύουσα καρδιά τους. Δέν μπορεῖ νά μήν αἰσθάνεται τήν χριστιανική χαρά αὐτός πού πιστεύει συνειδητά ὅτι ὁ Ἀναστημένος Χριστός μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς ἄνοιξε διάπλατα τήν πύλη τῆς αἰωνιότητας.

        Ἐάν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει πραγματικά στόν Ἀναστημένο Κύριό μας καί ἔχει οὐσιαστική ἕνωση μαζί Του, τότε ἔχει πάντοτε τήν πραγματική χαρά, ἀφοῦ κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, «ὁ ἐν Θεῷ ὤν, ἀεί χαίρει».

        Ὁ ἐπουράνιος Πατέρας μας ἀπαιτεῖ νά ἔχουμε υἱική ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη Του γιά μᾶς καί στήν πατρική Του πρόνοια, καθώς τά φρόνιμα παιδιά ἐμπιστεύονται στήν ἀγάπη καί στήν προστασία τοῦ πατέρα τους. Καί ἡ ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ δίνει στήν ψυχή θάρρος καί ἐλπίδα, γαλήνη καί χαρά.

        Πῶς μπορεῖ νά βιώσει τήν γνήσια, τήν ἀναστάσιμη χαρά ὁ ὀλιγόψυχος ἄνθρωπος πού ζεῖ καί κινεῖται σάν νά μην ὑπάρχει Ἀνάσταση, σάν νά μήν ὑπάρχει Θεία πρόνοια;

        Ἐάν θέλουμε νά βιώνουμε σέ καθημερινή βάση τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, ἄς μένουμε ἑνωμένοι μέ τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, καί ἔτσι νά καρποφοροῦμε σέ καρπούς ἀγάπης, καλωσύνης, ταπεινώσεως καί κάθε ἐν Χριστῷ ἀρετῆς.

        Ὁ Αἰώνιος Νικητής τοῦ θανάτου προβάλλει Ὡραῖος καί ὁπλίζει διαχρονικά μέ θάρρος, μέ ὑπομονή καί τόλμη τούς δειλούς καί ἀδυνάτους. Οἱ πτωχοί καί ταπεινοί, ἀλλά καί πιστοί συσπειρώνονται γύρω Του. Γίνεται ἀγαπητότερος καί οἰκειότερος γιά ὅλους μας! Γιατί τόν ζοῦμε ὅλοι οἱ πιστοί ὡς Ζωή, ὡς ἀληθινή Χαρά, ὡς ἀναφαίρετο Ἀγαθό, ὡς Ἀγάπη, ὡς Σωτηρία καί Λύτρωση, ὡς Πόθο, ὡς Ἰδεῶδες, ὡς Πρότυπο καί ὡς λατρευτικό Πρόσωπο, ὡς τό ΠΑΝ!

        Ὁ Πανάγιος καί Ζωοδόχος Τάφος δέν φοβίζει, ἀλλά χαροποιεῖ. Δέν παραλύει, ἀλλά ζωογονεῖ. Δέν ἀποσυνθέτει, ἀλλά ἀφθαρτίζει. Καί ὡς ἄσβεστη ἑστία φωτός ἀκτινοβολεῖ ΦΩΣ καί ὡς πηγή ἀείζωος ἀναβλύζει ΖΩΗ καί καταλαμπρύνει τούς λαούς.

        Ἡ Ἀνάσταση ὀμορφαίνει τήν ζωή καί τήν διαποτίζει μέ μιά ἀνέκφραστη γλυκύτητα. Καί ἐμεῖς ἑορτάζοντας μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί πάλι τό Ἅγιο Πάσχα, ἄς γνωρίσουμε τήν δύναμη τοῦ μυστηρίου καί ἄς μάθουμε πρός χάριν ποίου ἀπέθανε ὁ Χριστός ὅπως μᾶς προτρέπει καί ὁ Θεῖος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

        Ἄς προσπεράσουμε τίς ἀρνητικές συγκυρίες καί τά ὅποια προβλήματά μας, ἄς χαροῦμε σήμερα τήν Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτῆ καί Σωτήρα μας Χριστοῦ. Καί ἄς μη ξεχνοῦμε, ὅτι τό κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο αὐτό γεγονός ταυτίζεται μέ τήν ἐλπίδα, τήν προσμονή καί τήν προοπτική τῆς πραγματώσεως κάθε ὡραίας καί εὐγενικῆς μας προσπάθειας, ἐν μέσῳ μάλιστα τῶν πολλῶν συγχρόνων ἀβεβαιοτήτων, προβλημάτων καί ἀνησυχιῶν.

        Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας! Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!

        Εὔχομαι ὁλόψυχα ἀδελφοί μου, ἡ χάρη, ἡ χαρά, ἡ δύναμη καί ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως νά σᾶς πλημμυρίζουν πάντοτε.

        Τό ἴδιο εὔχομαι καί σέ ὅλους τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς ἀποδήμους καί τούς ταξιδεύοντες καί τούς ἁπανταχοῦ εὑρισκομένους προσφιλεστάτους Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ! 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top