Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
           

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν»

 

     Γιορτάζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας τήν μνήμη ἑνός συγχρόνου τοπικοῦ μας Ἁγίου, τοῦ Ἱερέως Νκολάου τοῦ Πλανᾶ. Ἐπειδή ὅμως αὔριο ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν Καθαρά Δευτέρα δέν τελεῖται Θεία Λειτουργία καί μάλιστα πανηγυρική, μεταφέρεται ἡ γιορτή του σήμερα Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Ἐπιθυμῶ λοιπόν σήμερα πού πανηγυρίζουμε τήν μνήμη του νά ἐκφράσω λίγα λόγια πρός τήν ἀγάπη σας, σέ συνδυασμό μέ τήν εἴσοδό μας  στό “στάδιο τῶν ἀρετῶν” πού εἶναι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή
     Ὁ “παπᾶ Νικόλας” τόν ὁποῖο ὁ μεγάλος λογοτέχνης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν παραδόσεων μας Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ὀνομάζει “ταπεινότερο τῶν ἱερέων καί ἁπλοϊκότερο τῶν ἀνθρώπων” ἦλθε στήν γῆ σάν θεῖο δῶρο. Γιατί μέ τήν ὁλόφωτη παρουσία του, τό πνευματικό καί ποιμαντικό του ἔργο, ἀλλά πρό παντός μέ τό ἁγιασμένο παράδειγμά του ἐστερέωσε, ἐδυνάμωσε καί ἐστήριξε τόν λαό τοῦ Θεοῦ στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια γιά τήν πατρίδα μας. Γιατί τότε, δηλαδή στίς πρώτες δεκαετίες μετά ἀπό τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἐπικρατούσε σύγχυση, φτώχεια, διχόνοια, εἰσβολή τῶν ῥευμάτων τῆς εὐρωπαϊκῆς διανόησης κ.λ.π.
      Γεννήθηκε στήν Νάξο τό ἔτος 1851. Σέ ἡλικία 14 ἐτῶν καί μετά ἀπό τόν θάνατο τοῦ πατέρα του, ἦλθε στήν Ἀθήνα. Τό ἔτος 1879 ἐχειροτονήθηκε Διάκονος καί μετά ἀπό πέντε χρόνια Ἱερέας.
      Ὑπῆρξε ὑπεράξιος Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου καί ἦταν τελείως ἀφωσιωμένος σ' Αὐτόν. Ζούσε καί ἀνέπνεε στόν ἅγιο χώρο τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐβίωνε σέ συνεχόμενη βάση τήν δύναμη, τόν παλμό καί τήν ζωογόνα αὔρα τῆς θείας λατρείας.
      Ἐπί μισό αἰῶνα ἐτελοῦσε καθημερινά τήν Θεία Λειτουργία.
      Ἄν καί ὁ ὀργανισμός του ἦταν ἀσθενικός, ἐν τούτοις παρέμενε ἄγρυπνος καί ὄρθιος γιά 10 – 11 ὥρες στίς Ἀγρυπνίες καί τά ξημερώματα ἐπήγαινε στήν ἐνορία του, γιά νά συνεχίσει τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία, γιά ἄλλες 4 - 5 ὥρες. Τά ὀνόματα τῶν πιστῶν ἐμνημόνευε ἐπί χρόνια καί τά διατηροῦσε σέ εἰδικό μποξά καί τά ὠνόμαζε “γραμμάτιά” του.
      Ἦταν λιτοδίαιτος, ἀσκητικώτατος καί ἄνθρωπος προσευχῆς. Ἐξωτερικά ὑπῆρξε ἀπλός, ἀλλά ἐσωτερικά πλούσιος. Γιατί εἶχε καί κατεῖχε τούς θησαυρούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ὄχι τούς ὑλικούς θησαυρούς.
      Τόν διέκριναν οἱ ἀρετές τῆς ταπείνωσης, τῆς ἁπλότητας, τῆς καλοκαγαθίας, τῆς ἀνεξικακίας, καθώς ἐπίσης καί ἡ ὑπομονή στίς θλίψεις τῆς ζωῆς.
     Ἀγαποῦσε πάρα πολύ τόν Θεό καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό καί ἐλάτρευε τόν Τριαδικό μας Κύριο ὡς ἅγιος καί τέλειος Λειτουργός τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου Του, ὡς ἐπίγειος Ἄγγελος.
      Μέ κάθε τρόπο ἐλεοῦσε καί ὠφελούσε τούς ἀνθρώπους μέ ἐλεημοσύνες, μέ συμβουλές, μέ δύναμη, παρηγορώντας τους καί βοηθώντας τους. Καί οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαίτερα τόν ἐτιμούσαν, τόν ἐσέβονταν καί τόν ἀγαποῦσαν, ἀνεξαρτήτως κοινωνικῆς θέσεως ἤ οίκονομικῆς καταστάσεως.
      Τά σπάνια καί πληθωρικά του πνευματικά χαρίσματα τόν ἀνέδειξαν πραγματικά Πνευματοφόρο καί Πνευματοκίνητο.
      Ἔτσι, αὐτός ὁ “ Ἄγρυπνος Ἅγιος” ὅπως τόν ὠνόμαζαν ἤδη ἀπό τότε πού βρισκόταν στήν ζωή, ἀξιώθηκε μέ τήν Χάρη τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ νά ἐπιτελεῖ πλῆθος θαυμάτων.
      Διέθετε προφητικά, διορατικά, καί ἰαματικά χαρίσματα. Ἐπέλυε δύσκολα προβλήματα τῶν ἀνθρώπων κάθε εἴδους.
      Χωρίς καμμιά ἀπολύτως μόρφωση, χωρίς πτυχία καί περγαμηνές, χωρίς κανένα τίτλο σπουδῶν, χωρίς ῥητορικά σχήματα καί συστηματικά κηρύγματα, ἀλλά μόνο μέ τήν ἁγιασμένη του ζωή, κατώρθωσε νά ἐπιτελέσει ἕνα τεράστιο καί πολυδιάστατο πνευματικό καί ποιμαντικό ἐργο, καί νά ὁδηγήσει στήν κατά Χριστόν ζωή καί στήν σωτηρία, ἀναρίθμητες ψυχές.
      Ἐδίδασκε συμβουλευτικά τούς ἀνθρώπους μέ πολύ λίγα λόγια, ἁπλᾶ καί καρδιακά, πού τοῦ τά ενέπνεε τό Πανάγιο Πνεῦμα πού ἐκατοικοῦσε μέσα στήν ὕπαρξή του.
      Ἔλεγε, μεταξύ τῶν ἄλλων καί μάλιστα ψευδίζοντας: “Συγχώρεσε, συγχώρεσε, ἀγάπα τόν Κύριο μέ ὅλη σου τήν καρδιά!..”
      Καί: “Στήν σκιά τοῦ Μεγαλοδύναμου εἴμαστε ὅλοι. Τίποτις ἄλλο νά μή λέμε. Κείνος ξέρει. Καί καταπώς λένε, μᾶς κυνηγάει ἡ ἀγάπη Του”.
      Kαἱ: “ Mήν ἀπελπίζεσαι μή χάνεις τά θάρρητά σου καί τήν ψυχή σου!..”.
      Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ἔνας ἀπλανής, ἕνας σταθερός πνευματικός ἀστέρας πρώτου μεγέθους στόν πολύφωτο οὐρανό τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐνίκησε τά θέλγητρα καί τά φόβητρα τοῦ κόσμου τούτου.
      Ἔμεινε σταθερός καί ἀταλάντευτος στήν ὀρθόδοξη Χριστιανική μας πίστη, στίς ὀρθόδοξες παραδόσεις μας, ὅπως ἡ μαγνητική βελώνα μένει σταθερή.
      Τιμῶντας τήν πάνσεπτη καί ἱερώτατη μνήμη τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ, πού εἶναι ἔνας Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας καί πού ἐπάξια θεωρεῖται ὡς προστάτης τῶν Ἱερέων, ἅς διδαχθούμε ἀπό τήν ἁγιασμένη του ζωή καί τό Ἁγιοπνευματικό του ἔργο. Ἅς δεχθούμε ὅλοι μας, Κλῆρος καί Λαός τοῦ Θεοῦ, τά μηνύματα, τά διδάγματα πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἱερώτατη μνήμη του καί ἡ παρουσία του στόν χώρο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
      Ἅς προσπαθήσουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ δική μας πορεία πρός τήν Θεία Βασιλεία νά εἶναι σταθερή καί ἀταλάντευτη, ὅπως ἦταν ἡ ἁγιασμένη πορεία τῆς ζωῆς τοῦ συμπατριώτου μας αὐτοῦ Ἁγίου Ἱερέως.
      Ἅς μιμούμαστε τήν ἁγνότητα του, τήν πραότητα του, τήν δυνατή ἀγάπη πού εἶχε πρός Τόν Θεό καί τόν άνθρωπο, τήν συνεχῆ καί ἀδιάλειπτη ἐπιθυμία του γιά λειτουργική ζωή.
      Αὐτές οἱ ἀπαστράπτουσες ἀρετές του, μποροῦν νά γίνουν καί δικές μας ἀρετές, ἐάν θέλομε.
      Πῶς; Μέ τήν συνειδητή συμμετοχή μας στήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί μέ τίς προσπάθειες πού θά καταβάλλουμε πάντοτε, ἀλλά ἰδιαίτερα τώρα, αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού ἀρχίζουμε ἀπό αὔριο.
      Καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, εὔχομαι πρός ὅλους σας τούς προσφιλεστάτους χριστιανούς μας, νά διέλθετε τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ πολλή ψυχική καί σωματική δύναμη καί ὑγεία.
      Εὔχομαι ἐπίσης, οἱ πνευματικοί σας ἀγῶνες γιά νηστεία “εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ” εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἔμπρακτη συγχωρητικότητα πρός τόν συνάνθρωπο, νά στεφθούν ἀπό πλήρη ἐπιτυχία, μέ πολλούς πνευματικούς καρπούς, πρός δόξαν Θεοῦ.
      Ἔτσι, θά ἀξιωθούμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε συμπολίτες τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Θεία Βασιλεία ὅπως καί ἐδῶ στήν γῆ εἴμαστε συμπολίτες του.     

     Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ καί ἁγιάζει ὅλους σας !     

     Καλή καί Ἁγία Σαρακοστή ! 

 

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη, 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 ypografh

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top