Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
 

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται
οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε…»
(Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)

 

          Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀδελφοί μου εἰσερχόμαστε ἀπό αὔριο στήν πιό ἱερή καί κατανυκτική περίοδο τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Κεντρικό μήνυμα αὐτῆς τῆς περιόδου πού ὁνομάζεται Ἁγία καί Μεγάλη Τσσαρακοστή εἶναι ἡ μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγή τοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι ἀλλά καί ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς. Σημαίνει ὅμως καί ἀπαλλαγή ἀπό τήν δουλεία τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας. Σημαίνει τέλος γενναιότερη καί ἀποφασιστικότερη προσπάθεια ἀναβάσεως στους κόσμους τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἁγιασμοῦ. «Μετανοεῖτε» ἦταν ἡ πρώτη λέξη καί τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ Κυρίου μας καί γι΄ αὐτό ἀπετέλεσε καί τό κήρυγμα τῆς αἰωνιότητος: «ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ὅλες οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς, οἱ θλίψεις, οἱ πειρασμοί καί οἱ πόνοι τοῦ βίου αὐτό τό κήρυγμα ἐπαναλαμβάνουν: «Μετανοεῖτε». Ὅλες οἱ οἰκογενειακές ἤ οἱ ἐθνικές περιπέτειες, οἱ βίαιες καί τρομοκρατικές ἐνέργειες, οἱ πολεμικές συγκρούσεις ἤ οἱ ἀπειλές πολέμων καί κυρίως ἡ βεβαιότητα τοῦ θανάτου μέ τό μυστήριο πού αὐτός περικλείει, αὐτή τήν φωνή τοῦ Θεοῦ ἐπαναλαμβάνουν: «Μετανοείτε»
          Ἡ μετάνοια δέν ἀποτελεῖ ὑπόθεση  τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀλλά διά βίου ὑπόθεση τοῦ ἀνθρωπου. Ἐπειδή ὅμως ὅλοι εἴμαστε οἱ περισσότεροι πολύ ἀμελεῖς στό σημεῖο αὐτό, ὅρισε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία αὐτές τίς εὐλογημένες περιόδους τοῦ ἔτους καί κυρίως τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πού εἶναι μιά πορεία προετοιμασίες πρός τό Πάσχα, νά ἐντείνουμε τήν προσπάθεια τῆς μετανοίας μας, βοηθούμενοι ἀπό τήν νηστεία καί τήν ὅλη καρανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς περιόδου. Καλούμαστε ἀπό αὔριο νά ἐνδυθοῦμε τήν στολή καί τά ἔργα τῆς μετανοίας. Ὄχι τόν τύπο καί τό σχῆμα τῆς μετανοίας. Ὁ Κύριος μᾶς προσκαλεῖ λειτουργικά ἀπό σήμερα γιά τόν σκοπό αὐτό: «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε». Τό στάδιο γιά νά ἀγωνισθοῦμε πρός ἀπόκτηση τῶν θείων ἀρετῶν (μᾶς λέγει) ἔχει ἀνοίξει. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά κάνετε αὐτή τήν ἄθληση, ἄς εἰσέλθετε. Ἡ εἴσοδος σ΄ αὐτό τό στάδιο εἶναι ἐλεύθερη. Κανείς δέν πληρώνει, ἀλλά οὔτε καί πιέζεται γιά να μπεῖ. Αὐτή ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς μας πού συνδέεται μέ τό αὐτεξούσιο πού ἀπό τήν δημιουργία μᾶς χάρισε ὁ Πανάγαθος Θεός εἶναι γιά ὅλους μας ἕνα προνόμιο εὐθὐνης. Πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι πολλοί ἀπό μᾶς δέν ἀνταποκρινόμαστε μέ σοβαρότητα στήν μεγάλη αὐτή δωρεά τοῦ Θεοῦ. Προτιμοῦμε κατ΄ αὐτή τήν ἱερή περίοδο τοῦ Τριωδίου καί μάλιστα ἀπόψε κατά τήν ὥρα πού θά τελεῖται ὁ Α’ Καρανυκτικός Ἑσπερινός ἤ καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀκόμη καί αὔριο Καθαρά Δευτέρα νά ἐπιδιδόμαστε σέ ξέφρενες διασκεδάσεις, καί οἰνοποσίες μέχρι μέθης, ἄσεμνους χορούς καί καρναβαλικές ἐκδηλώσεις καί τό χειρότερο ὅλων σέ διακωμώδηση τῶν ἱερῶν μας συμβόλων καί μάλιστα τῶν ἐκκλησιαστικῶν, πού πάντοτε σεβάστηκαν οἱ πρόγονοί μας μέσα καί ἀπό τά πιο ἀκραῖα ψυχαγωγικά τους ἔθιμα. «Τί ταύτης τῆς μανίας χαλεπώτερον» θά ἀναφωνοῦσε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Με μοναδικά, μέ δραματικά θά λέγαμε (χωρίς ὑπερβολή) μέσα καί σημεῖα μᾶς μιλάει αὐτούς τούς χαλεπούς καιρούς ὁ Ἅγιος Θεός, ὁ Ὁποῖος θλίβεται μέ τήν γελοιοποίηση τῆς Θείας Εἰκόνας πού προσβάλλει ὁ ἄνθρωπος τις ἡμέρες αὐτές μέ τήν κακῶς νοούμενη ψυχαγωγία του, τη στιγμή μάλιστα πού ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀδελφῶν μας βιώνει ἔντονα τις ὀδυνηρές ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.
          Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά ἀνανήψουμε καί νά ἀντιληφθοῦμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν. Πρός τόν σκοπό αὐτό μᾶς βοηθάει ἰδιαίτερα αὐτή ἡ κατανυκτική περίοδος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, πού εἶναι στάδιο ἀρετῶν καί ἀθλήσεως. Ἡ νηστεία, ἡ προσευχή καί ἡ φιλανθρωπία ἀποτελοῦν τά ἰσχυρά πνευματικά ἐφόδια αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου μέ τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀνεβοῦμε τούς ἀναβαθμούς τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς χάριτος. Ἀπό αὔριο θά ἀρχίσουν νά ψάλλονται στους Ἱερούς Ναούς καί τά Μοναστήρια μας τά Μεγάλα Ἀπόδειπνα, οἱ Στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, οἱ Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες καί οἱ ἄλλες ἐμπνευσμένες Ἱερές Ἀκολουθίες στις ὁποῖες θά πρέπει νά συμμετέχουμε ὅσο πιο συχνά μποροῦμε, διότι γαληνεύουν τήν ψυχή μας, μᾶς δίνουν δύναμη πνευματική καί μᾶς ἐξαγνίζουν.
          Ἄς ἀκούσουμε λοιπόν τήν κατανυκτική προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ καί ἀς εἰσέλθουμε μέ χαρά στό στάδιο τῶν ἀρετῶν μέ διάθεση πνευματικοῦ ἀγῶνος καί εἰλικρινοῦς μετανοίας, ἔτσι ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσουμε τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου μας καί νά πανηγυρίσουμε τήν ἔνδοξη καί πανευφρόσυνη Ἀνάστασή Του. 
 

 Καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή !

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 ypografh

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top