Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
 

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε
Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε
Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε...»

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

          Μέ τόν ἐκκλησιαστικό αὐτό παιάνα εἰσήλθαμε ἀπό τίς 21 Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας, στήν περίοδο τῆς προετοιμασίας τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων πού σήμερα χαρμόσυνα πανηγυρίζουμε. Εἶναι φράση παρμένη αὐτολεξεί ἀπό τό προοίμιο τοῦ λόγου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο σχολιάζει θεολογικώτατα ὁ μέγιστος τῶν ὑμνογράφων Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Ὁ δέ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ μελωδός συνέθεσε μέ τόν μοναδικό, ἀριστοτεχνικό του τρόπο τά ἱερά καί θεόπνευστα αὐτά κείμενα σέ εἱρμούς πού ψάλλουμε ὡς Καταβασίες κάθε χρόνο τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων.

           Πανηγυρικά λοιπόν διακηρύσσει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας: "Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...". Γεννιέται δηλαδή ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ὁποῖος ἐκ τῶν ἁγνῶν καί παρθενικῶν αἱμάτων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἕνωσε, κατά τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καί διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν δική Του θεία φύση καί γίνεται ὁ τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Αὐτό στήν γλώσσα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας ὀνομάζεται "συγκατάβασις". Συγκαταβαίνει ὁ Σωτήρ "τῶ γένει τῶν ἀνθρώπων". Εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Μᾶς χαρίζει, καί πρέπει νά τό νιώσουμε αὐτό, τόν ἴδιο τόν ἑαυτό Του, ἀπό ἄπειρη ἀγάπη καί σφοδρή ἐπιθυμία νά φθάσουμε στήν τελείωση καί στήν Θέωση.

              Τό τρισμέγιστο λοιπόν τοῦτο γεγονός ἀποτελεῖ ἀφορμή δοξολογίας. "Δοξάσατε" μᾶς παρακινεῖ ὁ Ἱερός Μελωδός. "Δοξάσατε" μαζί μέ τούς Ἀγγέλους πού κατά τήν μεγαλειώδη ἐκείνη νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου δόξαζαν καί αἰνοῦσαν τόν Θεό ψάλλοντας: "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία". "Δοξάσατε" τόν Θεό γιά τήν μεγάλη εὐεργεσία Του πρός τόν ἄνθρωπο. "Δοξάσατε" διότι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ πραγματοποίησε τήν "καλήν ἀλλοίωσιν" σέ ὅλη τήν κτίση. Οἱ ἄγγελοι ἀπέκτησαν τό ἄτρεπτο, οἱ ἄνθρωποι τό εὐδιόρθωτο, ἡ φύση ὅλη ἐξαγιάσθηκε.

              "Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε"

              Ὁ Χριστός ἔρχεται μέ τήν Γέννηση Του ἀπό τούς Οὐρανούς ἐδῶ στήν γῆ. Δέν ἀρκεῖ λοιπόν νά τόν δοξάσουμε ἀλλά καί νά τόν προϋπαντήσουμε μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη, ὅπως ὁ δίκαιος Συμεών ὁ Θεοδόχος πού τόν ὑποδέχθηκε στήν ἀγκαλιά του, μέσα στόν Ναό, σαράντα μέρες μετά τήν Γέννηση Του. Νά τόν προϋπαντήσουμε μέ τήν ἴδια Μεσσιανική λαχτάρα καί προσδοκία καί τήν ἴδια βεβαία πίστη ὅτι εἶναι ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.

              "Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε"

               Ὁ Χριστός δηλαδή κατέβηκε στή γῆ. Κι ἐμεῖς "οἱ τήν γῆν οἰκοῦντες" ἄνθρωποι καλούμαστε νά πραγματοποιήσουμε αὐτή τήν ἀμφίδρομη κίνηση. Ὁ Χριστός κατέβηκε καί ἐμεῖς νά ἀνεβοῦμε καί νά ὑψωθοῦμε. Νά ὑψωθοῦμε ἀπό τά γήινα, τά πρόσκαιρα, τά ὑλικά καί φθαρτά πρός τά οὐράνια, τά αἰώνια, τά πνευματικά, τά ἄφθαρτα, τά ὑψηλά καί θεῖα. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης πού φέτος ἑορτάσαμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή Του: "Διά τοῦτο γάρ κατέβη ὁ Θεός εἰς τήν γῆν, ἴνα οἱ ἐν τῇ γῆ ἀναβώσιν εἰς τούς οὐρανούς. Ἐπειδή κατ' ἄλλον τρόπον δέν ἐδύνατο νά γένῃ ἕνωσις Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἄν δέν κατέβαινε μέν ὁ Θεός ὀλίγον τί ἀπό τό ἰδικόν Του ὕψος, δέν ἀνέβαινε δέ καί ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω ἀπό τήν ιδικήν του ταπεινότητα".

               Ἡ διεθνής οἰκονομική κρίση πού πλήττει ἰδιαίτερα καί τήν Πατρίδα μας καί τό παγκόσμιο πρόβλημα τῆς νέας γρίππης μᾶς κάνουν νά συνειδητοποιήσουμε κατά τόν πιό ἀδιαμφισβήτητο τρόπο ὅτι σέ τίποτα ἀνθρώπινο καί γήινο δέν μποροῦμε νά στηριχθοῦμε ἀποκλειστικά καί μέ ἀπόλυτη ἀσφάλεια διότι ἐμπεριέχουν τά στοιχεῖα τῆς φθορᾶς καί τοῦ τέλους. Ἡ προσκόλλησή μας στήν γῆ καί στήν ὕλη μᾶς ὁδηγεῖ μαθηματικά στόν ἀφανισμό καί στόν ὄλεθρο. Ὁ Γεννηθείς Κύριός μας πού ἀποτελεῖ τήν κεφαλή τῆς ἀναγεννημένης ἀνθρωπότητας, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ μόνος πού μέ τήν "ἀνυψωτική μηχανή", ὅπως ὀνομάζει προσφυῶς ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, πού εἶναι ὁ Σταυρός Του καί χρησιμοποιώντας σάν σχοινί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, μπορεῖ νά μᾶς ξεκολλήσει ἀπό τά γήινα καί νά μᾶς ὑψώσει στά οὐράνια.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

            Καθ' ὄλη τή διάρκεια αὐτῶν τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τονίζεται ἀπ' ὄλους ὅτι τά Χριστούγεννα εἶναι γιορτή χαρᾶς, ἀγάπης καί εἰρήνης. Καί πραγματικά εἶναι. Δέν λέγεται ὅμως ὅλη ἡ ἀλήθεια. Ἀληθινά Χριστούγεννα σημαίνει ὅτι βιώνουμε αὐτό τό τρίπτυχο πού ἀναφέραμε καί μᾶς προβάλλουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὡς τρόπο προσεγγίσεως στό μεγάλο γεγονός τῆς Θείας Οἰκονομίας. Μέ δοξολογική δηλαδή διάθεση γιά τήν μεγάλη εὐεργεσία τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, μέ προθυμία προϋπαντήσεως τοῦ "ἐν Σπηλαίω Γεννηθέντος Κυρίου μας" ὡς Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ μας καί μέ σταθερή ἀπόφαση συναναβάσεως καί συνανυψώσεως μέ Ἐκεῖνον ὥστε νά καταστοῦμε καί ἐμεῖς μέτοχοι τῆς Θείας Χάριτος καί ἀναγεννημένοι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

             Ἐλπίζοντας ὅτι μέ τίς προϋποθέσεις αὐτές θά γιορτάσουμε ὅλο τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο, εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους τούς Χριστιανούς τῆς νησιωτικῆς καί εὐλογημένης Μητροπόλεώς μας, μικρούς καί μεγάλους, ἄρχοντες καί λαό, κληρικούς καί μοναχούς καί ἰδιαίτερα στούς ἀποδήμους καί ταξιδεύοντες ἀλλά καί στούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους:     Ἡ χάρις τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου μας νά εὐλογεῖ καί νά ἁγιάζει τήν ζωή καί τά καλά ἔργα σας.
 
 

 Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 ypografh

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top