Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
 

«Ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό ΦΩΣ τό τῆς γνώσεως...»

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

         Τό ἀπολυτίκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, τῆς μεγάλης δηλαδή ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί μητροπόλεως πασῶν τῶν ἑορτῶν, μέ ἐντυπωσιακή λιτότητα καί ἀπόλυτη σαφήνεια ἔρχεται νά μᾶς τονίσει σπουδαῖες ἀλήθειες πού προκύπτουν ἀπό τό συγκλονιστικό γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεανθρώπου.
        Ἡ κεντρική ἀλήθεια πού σηματοδοτεῖ καί διαποτίζει τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἡ ἀνατολή τοῦ Φωτός. Ἀνατολή καί φῶς εἶναι ἔννοιες τόσο ἀλληλοεξαρτώμενες ὥστε σχεδόν νά ταυτίζονται. Δέν ὑπάρχει ἀνατολή χωρίς φῶς καί ἀντίστροφα. Αὐτό τό φῶς πού ἀνατέλλει κάθε μέρα εἶναι πηγή ζωῆς, πηγή δημιουργίας, πηγή χαρᾶς. Ἄν θά μπορούσαμε νά σκεφθοῦμε ὅτι θά ὑπάρξει μία μέρα πού δέν θά ἀνέτειλε ὁ ἥλιος, τότε θά μᾶς κυρίευε ἡ ἀπελπισία. Τό σκοτάδι εἶναι πάντα ἀνεπιθύμητο καί ἀποκρουστικό.
Σήμερα ὅμως ἡ Ἐκκλησία μᾶς προβάλλει ἑορταστικά καί λειτουργικά ἕνα ἄλλο ΦΩΣ. Ἕνα φῶς μοναδικό πού δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ κανένα ἄλλο γήϊνο φῶς. Εἶναι τό φῶς πού ἀνατέλλει ἀπό τόν Νοητό  Ἤλιο τῆς Δικαιοσύνης πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας. “Ἀνέτειλας Χριστέ ἐκ Παρθένου, νοητέ ἤλιε τῆς δικαιοσύνης”, ψάλλουμε σέ τόνο πανηγυρικό κατά τόν Ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων.
       Φῶς λοιπόν πού ἀνέτειλε στόν κόσμο εἶναι ὁ Χριστός. “Φῶς μέγα” ὅπως τόν προεῖπε ὁ Προφήτης Ἡσαΐας. “Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν” καθώς προεφήτευσε ὁ πρεσβύτης Συμεών ὁ Θεοδόχος κατά τήν στιγμήν τῆς Ὑπαπαντῆς, “Φῶς τοῦ κόσμου” ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος χαρακτήρισε τόν ἑαυτό Του. “Φῶς ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον” ὅπως ἀναφέρει ὁ ἠγαπημένος μαθητής καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Εἶναι τέλος “Φῶς ἐκ Φωτός” ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεώς μας.
       Ὡς φῶς “ἔλαμψε τῷ κόσμῳ” ὁ Κύριός μας καί μάλιστα “φῶς τό τῆς γνώσεως”. Εἶναι δηλαδή τό φῶς πού ὁδήγησε τούς ἀνθρώπους στήν γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι μετά τήν πτώση εἶχαν βυθισθεῖ στό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ. Γνώριζαν τά εἴδωλα καί τά προσκυνοῦσαν, γνώριζαν τά πάθη καί τά θεοποιοῦσαν, γνώριζαν τήν κτίση καί τήν λάτρευαν.
       Καί ἔρχεται ὁ Χριστός μας στή γῆ “συγκαταβαίνων τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων”. Τό σκοτάδι τό πηχτό καί ἀνυπόφορο διαλύεται μέ τήν Γέννησή Του. “Τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον”. Ὁ Χριστός πλημμυρίζει τά σύμπαντα ἀπό τό δικό Του ὑπερκόσμιο καί ἄκτιστο φῶς. Τό φῶς τό ἀληθινό λάμπει καί φωτίζει. Ἡ ἀλήθεια φανερώνεται καί λυτρώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία. “Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα”. Αὐτή εἶναι ἡ ἀντικειμενική καί ἀναντίρρητη πραγματικότητα.
       Καί ὅμως! Πολλοί φοβόμαστε αὐτό τό φῶς, τό ἀποφεύγουμε. Προτιμοῦμε το σκοτάδι καί ἐπιβεβαιώνουμε τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελιστή Ἰωάννη: “Τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς”. Ἴσως τά σκοτεινά ἔργα μας καί τά πάθη πού φωλιάζουν μέσα μας νά μᾶς ἐμποδίζουν νά ἐκζητήσουμε τό φῶς τοῦ προσώπου Του καί νά ζήσουμε κοντά Του.
       Ἀδελφοί μου,
       Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ “φαίνει πᾶσι”. Δέν κάνει διακρίσεις. Ἀρκεῖ νά τό κατανοήσουμε καί νά τό συνειδητοποιήσουμε. Ὅλοι μας! Κληρικοί καί λαϊκοί. Ἄνδρες καί γυναῖκες. Μικροί καί μεγάλοι. Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι. Νά τό προσλάβουμε ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένεια, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος, ὡς παγκόσμια κοινότητα. Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα καί οἱ σύγχρονες οἰκονομικοπολιτικές ἐξελίξεις κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἀς μήν ἀποπροσανατολιζόμαστε σέ ἄλλες λύσεις πρόσκαιρες καί ἐφήμερες. Πρέπει ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ μας νά σημάνει γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ὅτι γιά νά ζήσουμε πραγματικά πρέπει νά δεχθοῦμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ πού μᾶς φωτίζει καί μᾶς ἁγιάζει.
       Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης καί νησιωτικῆς Μητροπόλεως Παροναξίας εὔχομαι σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα στούς ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς ἤ τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους “τό Φῶς τό τῆς γνώσεως” τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου Ἰησοῦ νά φωτίζει πάντοτε τήν ζωή καί τά ἔργα σας καί ἡ Χάρις Του νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί μακροημέρευση.
 
 

 Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 ypografh

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top