Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

"Ἡ Ἀνάστασίς Σου Χριστέ Σωτήρ
ἅπασαν ἐφώτισε τήν οίκουμένην…"

 

          Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

          Ἐάν γιά ὁλόκληρο τόν Χριστιανικό κόσμο ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μέγιστη ἑορτή, γιά μᾶς τούς ὁρθοδόξους κατέχει τό κέντρο τοῦ ἑορτολογίου, τῆς λατρείας καί τῆς ἱερῆς ὑμνογραφίας μας, ὥστε πολύ εὔλογα καί ἐπάξια ἡ Ἐκκλησία μας χαρακτηρίζεται ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.

          Αὐτή ἡ μοναδική θέση τῆς Ἀναστάσεως στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν εἶναι οὔτε τυχαία, οὔτε ἀσήμαντη, ἀλλά πηγάζει ἀπό τό ὕψιστο νόημα τῆς πανεορτῆς αὐτῆς, τό ὁποῖο ὁ εὐσεβής λαός μας ταχύτατα διέκρινε, ἐβίωσε, διέσωσε καί διετήρησε, ὁδηγούμενος ἀπό τήν ἰδιοσυγκρασία καί ψυχοσύνθεσή του. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ζωοδότη δέν εἶναι μόνο ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου καί ἡ πύλη τῆς αἰωνιότητας, ἀλλά καί ἡ σταθερή προοπτική τῆς πορείας μας.

          Ἡ Ἀνάσταση παύει τά ὅποια ἀδιέξοδα, σταλάζει ἀστείρευτη ἀγαλλίαση στίς ψυχές μας καί ἐμπνέει τήν πίστη στόν θρίαμβο τῆς ζωῆς μας κατά τοῦ θανάτου, ἐνῶ παράλληλα, ἐγγυᾶται τήν τελική νίκη τοῦ ἀγαθοῦ κατά τοῦ κακοῦ, τῆς ἀγάπης κατά τοῦ μίσους, τῆς χαρᾶς κατά τῆς θλίψεως.

          Καί ὁ καθένας μας πού πιστεύει στόν Ἀναστημένο Κύριο μας, καθώς καί στά σωστικά γεγονότα τῆς θυσίας καί τῆς Ἀναστάσεως Ἐκείνου, ἐνσαρκώνει καί ἑστιάζει τίς λύσεις τῶν προβλημάτων του καί μένει ἀταλάντευτος στήν πλήρη πεποίθηση, ὅτι τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες, τά ἀρνητικά καί τά δύσκολα τῆς ζωῆς του, θά ἀκολουθήσει ὁ θρίαμβος τῆς νίκης, ὅπως τήν Μεγάλη Παρασκευή διαδέχεται ἡ Ἀνάσταση. Καί αὐτή τήν πραγματικότητα, ἀλλά καί βιωματική ἐμπειρία ἐκφράζει πανηγυρικώτατα ὁ γλυκύτατος ψάλτης τῆς Ἀναστάσεως Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ὅταν ψάλλει: "Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι. Συνεσταυρούμην σοι χθές, Αὐτός μέ συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου!…" .

          Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι ἡ "Χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο", ὅπως μᾶς τονίζει σήμερα ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Αὐτό σημαίνει, ὅτι τό κορυφαῖο γεγονός τῆς Θείας Ἀναστάσεως πού ὁριοθετεῖ τήν σωτηριολογία μας, ἀνέστησε καί ἀνασταίνει τίς νεκρωμένες καί ὑπνώττουσες συνειδήσεις μας.

          Σήμερα γιορτάζουμε τήν ἀνάσταση τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ἐλπίδων μας. Σήμερα ὁ ἀψευδής Θεός ἐπραγμάτωσε καί ὁλοκλήρωσε ὅλες Του τίς ὑποσχέσεις πρός τούς ἀνθρώπους, ὅσες εἶχε προαναγγείλει μέσω τῶν Προφητῶν Του καί ἀνά τούς αἰῶνες.

          Τώρα ἔχομε τήν πλήρη βεβαιότητα τῆς χάριτος καί τῆς ἀληθείας, τῆς ἀφέσεως καί τῆς πνευματικῆς μας υἱοθεσίας ἀπό τόν Ἐπουράνιο Πατέρα μας.

          Τώρα ὅλα γιά ὅλους μας εἶναι δεδομένα, φθάνει νά ἔχουμε πίστη στόν Χριστό καί ἰσόβια οὐσιαστική κοινωνία καί ἕνωση μαζί Του.

          Ἄς κατανοήσουμε καί ἄς βιώσουμε ὅτι μόνο κοντά Του καί μαζί Του ὑπάρχει σέ καθημερινή βάση ἀνάσταση καί ἑπομένως ἀληθινή καί ἀναφαίρετη εὐτυχία.

          Ἡ Ἀνάσταση ἐκτρέφει καί γαλουχεῖ προσωπικούς, οἰκογενειακούς, ἐθνικούς καί πανανθρώπινους στόχους, γεννᾶ καί συντηρεῖ ἐλπίδες, παρηγορεῖ στίς θλίψεις καί νοηματοδοτεί τήν πορεία τῆς βιολογικῆς, ἀλλά κυρίως τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

          Παρατηρεῖ ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: "Ὁ Κύριος μας μέ τήν Ἀνάστασή Του ἐκήρυξε τήν εἰρήνη, ἔδωσε ἄφεση στούς σκλάβους τῆς ἁμαρτίας, τό φῶς στούς πνευματικά τυφλούς καί ἔγινε αἴτιος αἰώνιας σωτηρίας σέ ὅσους ἐπίστευαν καί ἔλεγχος σέ ὅσους ἀπίστους ἀπείθησαν".

          "Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί!…"

          Ἡ ἡμέρα ἡ σημερινή εἶναι ἡμέρα εὐφροσύνης καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Τριαδικό Θεό.

          Καί ὁ Κύριός μας περιμένει ὡς ἔκφραση τῆς εὐφροσύνης καί τῆς εὐγνωμοσύνης μας αὐτῆς, νά παρουσιάσουμε καί καρπούς ἀξίους τῆς μεγάλης Θείας δωρεᾶς.

          Μᾶς προτρέπει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: "Σήμερα ἦλθε ἡ σωτηρία στόν κόσμο! Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς. Ἀναστηθεῖτε μαζί Του. Ὁ Χριστός ἐλευθερώθηκε ἀπό τά δεσμά τοῦ τάφου! Ἐλευθερωθεῖτε καί σεῖς ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας…".

          Ἡ πάντερπνη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ προσφέρει τήν γλυκύτερη παραμυθία καί δύναμη σέ ὅσους μέ πίστη ἀγωνίζονται γιά τήν ἀλήθεια καί γιά τήν κατά Χριστόν ζωή. Μέ τήν πίστη καί τήν συνειδητή μυστηριακή ζωή θά βιώνουμε σέ καθημερινή βάση τήν ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας, ἀλλά καί τήν προσωπική μας ἀνάσταση. Ἔτσι θά ζοῦμε τήν ἀναστημένη ζωή, ἀφοῦ καθώς διασαλπίζει ὁ Θεῖος Χρυσόστομος, "Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται".

          Εὔχομαι, νά ἀποτιμήσουμε ἐπάξια τά Θεῖα δωρήματα πού προῆλθαν ἀπό τόν Πανάγιο καί Ζωοδόχο Τάφο καί μέ τήν ἐνίσχυση τῆς Θείας Χάριτος νά τά οἰκειοποιούμαστε καί νά τά βιώνουμε, ὥστε νά ζοῦμε μέ συντρόφους τήν χάρη καί τήν ἀλήθεια.

          Εἴθε ἡ ἀγαλλίαση τῆς Ἀναστάσεως νά πλημμυρίζει πάντοτε τίς ψυχές ὅλων τῶν πιστῶν τῆς εὐλογημένης τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, τῶν ἀποδήμων καί τῶν ταξιδευόντων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς προσφιλῶν Ναξίων, Παρίων καί Ἀντιπαρίων.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

 Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 ypografh

  † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top