Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_73

 

Μονόκλιτο καμαροσκεπές ἐξωκλήσιο, στήν περιοχή "Μαράθι", 5 χλμ. ἀνατολικά τῆς Παροικίας. Ἔχει ὑποστεῖ κατά καιρούς πολλές ἀνακαινίσεις καί σήμερα βρίσκεται σέ πολύ καλή κατάσταση. Ἡ τελευταία ριζική ἀνακαίνιση στό ἐξωκλήσιο αὐτό, πραγματοποιήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ., ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἐπιγραφή πού εἶναι χαραγμένη σέ μαρμάρινη πλάκα, ἐντοιχισμένη στήν πρόσοψη τοῦ ἐξωκλησίου. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀναφέρει τά ἑξῆς: Ὁ ναός οὗτος + τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἀνεκαινίσθη διά συνδρομῆς τῶν εὐσεβῶν καί φιλόχριστων κατοίκων τῆς νήσου Πάρου ἐπιμελείᾳ τοῦ ζηλωτοῦ Γεωργίου Χανιώτου σωτηρίω ἔτει 1921 εἰς μνημόσυνον αὐτῶν. Ἐπάνω ἀπό τήν εἴσοδο, βρίσκεται ὡραῖο κτιστό, μονότοξο, καμπαναριό. Στό ξύλινο τέμπλο ὑπάρχουν οἱ παρακάτω τέσσερις εἰκόνες: α) Ζωοδόχος Πηγή (0,50Χ0,55). Πολυπρόσωπη εἰκόνα ἀρκετά καλῆς τέχνης. Κάτω ἀριστερά, ἡ ἐπιγραφή: Ἀνδρέας Παπουτσάκης, Ἐν Σύρῳ 1925. β) Χριστός, γ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί δ) Ἅγ. Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη. Οἱ τρεῖς τελευταῖες εἰκόνες, διαστ. 0,45Χ0,55μ., εἶναι νεώτερες καί κατώτερης τέχνης ἀπό τήν πρώτη. Στό πέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης, εἰκονίζεται ὁλόσωμος, ὁ Χριστός ὡς Μέγας Ἀρχιερεύς. Κάτω ἀριστερά ἡ ἐπιγραφή: Τῇ φροντίδι Ἐμμανουήλ Ν. Ἀρκᾶ. Στό νότιο τοῖχο εἶναι ἀναρτημένη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (0,45Χ0,65). Ἔχει τίς ἐπιγραφές, ἀριστερά: Δαπάνη εὐλαβῶν ἐνοριτῶν Μαραθίου Πάρου καί δεξιά, Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφικοῦ Ἐργαστηρίου Ἱερ. Μον. Λογγοβάρδας, 1939. Στήν πρόσοψη τοῦ ἐξωκλησίου ὑπάρχει μικρή πλακοστρωμένη αὐλή μέ κυπαρίσσια. Ὀκτώ μαρμαρένια σκαλοπάτια ὁδηγοῦν ἀπό τόν δρόμο, σ' αὐτήν. Τό ὡραῖο καί ἐνδιαφέρον αὐτό ἐξωκλήσιο εἶναι ἰδιωτικό. Ἀνήκει στήν οἰκογένεια Δημητρίου Ἀρκᾶ.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top