Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_70

 

Παρεκκλήσιο τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, στό κέντρο τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Νάουσας. Εἶναι μονόκλιτη βασιλική μέ τροῦλλο. Ἡ πρόσοψη τοῦ παρεκκλησίου εἶναι λιτή. Ἔχει βαθμιδωτό δίτοξο, κτιστό καμπαναριό. Ἡ εἴσοδός του πού εἶναι στή δυτική ὄψη του, ἔχει μαρμάρινο ὑπέρθυρο (1,12Χ023), στό ὁποῖο, ἀριστερά καί δεξιά τοῦ σταυροῦ πού βρίσκεται μέσα σέ διακοσμημένο δίσκο, εἶναι χαραγμένη ἡ χρονολογία ἀνεγέρσεως τοῦ παρεκκλησίου. Ἡ Ἁγία Τράπεζα τοῦ παρεκκλησίου βρίσκεται στή μέση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Τό τέμπλο εἶναι ξυλόγλυπτο, ἐπιχρυσωμένο, πολύ καλῆς τέχνης. Φέρει τίς εἰκόνες: α) Παναγία, δεξιοκρατοῦσα τόν Χριστό (0,42Χ0,54). Στήν τεχνική της εἶναι ἐμφανής ἡ δυτική ἐπίδραση. Ἔχει ξυλόγλυπτο ἐπιχρυσωμένο πλαίσιο, ἐξωτερικῶν διαστ. 0,80Χ1,25μ. Ἐπάνω στό πλαίσιο αὐτό, μέσα σέ δύο ἐλλειψοειδῆ μετάλλια, ἀριστερά καί δεξιά τῆς μικρῆς εἰκόνας, εἶναι χαραγμένη, μέ κόκκινα γράμματα, ἐπιγραφή, πού μαρτυρεῖ τό ὄνομα τοῦ ἀφιερωτῆ: Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Σπήρου Βατζέλι β) Χριστός Παντοκράτωρ (0,72Χ1,06). Εὐλογεῖ μέ τό δεξί του χέρι, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατᾶ τό Εὐαγγέλιο. Εἰκόνα μέ γνήσιο βυζαντινό πρότυπο. Γενικά, ἡ τεχνική της, δείχνει ἔργο καλῆς ποιότητας τοῦ τέλους τοῦ 16ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰ. γ) Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου (0,33Χ0,44). Στό πλαίσιο πού τήν περιβάλλει, τό ὁποῖο ἔχει ἐξωτερικές διαστάσεις 0,70Χ0,90μ, εἰκονίζονται: Ἐπάνω ὁ Εὐαγγελισμός, κάτω ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου καί ἀριστερά καί δεξιά προφῆτες. Στίς ποδιές τῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου εἰκονίζονται: α) Ἡ σύλληψις τῆς ἁγ. Ἄννης, β) Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καί γ) ὁ Ἅγ. Σπυρίδων καί ὁ Ἅγ. Γεώργιος, πεζός, δρακοντοκτόνος. Στό νότιο τοῖχο τοῦ παρεκκλησίου, κοντά στό τέμπλο, εἶναι ἀναρτημένη παλαιά εἰκόνα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἡ Ἁγία εἰκονίζεται σέ προτομή. Κρατᾶ στό δεξί της χέρι τόν σταυρό, ἐνῶ ἔχει τό ἀριστερό της στό στῆθος, σέ στάση δεήσεως. Στό πίσω μέρος της εἶναι σχεδιασμένος σταυρός, με συντομογραφίες ἀριστερά καί δεξιά του. Στό ξύλινο συρόμενο πέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης (0,66Χ1,10) εἰκονίζεται ὁ Ζωηφόρος Ἄρτος. Ἡ εἰκόνα εἶναι καλῆς τέχνης. Συνοδεύεται μέ τήν ἐπιγραφή: Μνήστητητη (!) Κ(ύρι)ε τοῦ δούλου σου Ἀντωνίου Τζανάκη καί τῶν γοναίων, συμβίας καί τῶν τέκνων, μεθων μνήσθητι και τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δανιήλ ἱερομονάχου καί διά χηρός ἀνδρέου μοστράτου 1762. Στή θύρα τῆς προθέσεως πολύ παλαιά εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, λαϊκῆς τέχνης. Στό νότιο τοῖχο τοῦ παρεκκλησίου βλέπουμε παλαιά μαρμάρινη βάση ἀρχιερατικοῦ θρόνου, μέ δύο σκαλοπάτια. Στό δάπεδο ὑπάρχουν τρεῖς τάφοι. Οἱ μαρμάρινες πλάκες τους δέν ἔχουν ἐπιγραφές οὔτε διακοσμητικά στοιχεῖα. Ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (1). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. ΦΕΚ 175/Β/26 - 3 - 1966.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top