Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_69

 

Μονόκλιτο, μικρό, παλαιό ἐξωκλήσιο (1), ἀφιερωμένο στό Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου. Βρίσκεται στήν τοποθεσία Κραῦγα, στήν περιοχή Πραιτώρια, 4 χλμ. περίπου νότια τῆς Νάουσας. Τό ἀπέριττο αὐτό ἐξωκλήσιο δέν ἔχει καμπαναριό. Ὁ κύριος χῶρος του στεγάζεται μέ χαμηλό ψευδόθολο. Οἱ τοῖχοι του συγκλίνουν, ἐσωτερικά, τόσο πολύ, πού τό μικρό κενό πού δημιουργεῖται μεταξύ τους ἔχει καλυφθεῖ μέ σχιστολιθικές πλάκες, οἱ ὁποῖες σήμερα εἶναι σοβαντισμένες καί ἀσπρισμένες. Τό Ἱερό Βῆμα στεγάζεται μέ ἐγκάρσια καμάρα. Ἡ κόγχη του ἐξέχει ἡμικυκλικά, ἀπό τόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ ἐξωκλησίου. Στό ἁπλό, ξύλινο καί ἰδιότυπο τέμπλο του ὑπάρχουν οἱ παρακάτω τρεῖς μικρές εἰκόνες, διαστ. 0,30Χ0,45μ., ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά: α) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί Ἅγ. Ἀπόστολος Φίλιππος. Εἰκονίζονται ὁλόσωμοι οἱ ἅγιοι. Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας, ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδου Μιχαήλ Χανιώτου, αωηθʹ (=1889). 2) Γέννησις τῆς Θεοτόκου. Σύγχρονη εἰκόνα πού ἀντικατέστησε τήν παλαιά, τήν ὁποία ἔκλεψαν ἱερόσυλοι, πρίν δύο χρόνια. Κάτω ἀριστερά ἡ ἐπιγραφή: Δέησις ἀδελφῶν Α. Χανιώτη. Καί δεξιά: Χείρ Κωνσταντίνου Λαδιανοῦ. Χρονολογία δέν ὑπάρχει. 3) Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ Κόσμου. Παλαιά εἰκόνα λαϊκῆς τέχνης. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ἀνακαίνιση στό ἐξωκλήσιο, γι' αὐτό καί δέν διατηρεῖ πολλά παλαιά ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα. Δέν εἴδαμε ὑπέρθυρο, οὔτε κτητορική ἐπιγραφή. Ἔξω ἀπό τό ἐξωκλήσιο ὑπάρχει μικρή περιποιημένη αὐλή. Ἰδιωτικό ἐξωκλήσιο ἀνήκει στόν κ. Μιχάλη Χανιώτη. Ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Τό ἐξωκλήσιο αὐτό εἶναι ἕνας ἀπό τούς τέσσερις ναούς, πού σώζονται, στήν Πάρο, ἀπό τήν βυζαντινή ἐποχή. Βλ. κεφ. Σύντομο ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τῶν χριστιανικῶν ναῶν στήν Πάρο, στή σελ. 14 τοῦ παρόντος βιβλίου. 2. ΦΕΚ 864/Β/29 - 9 - 1997.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top