Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_62

 

Μικρό ἰδιότυπο ἐξωκλήσιο, στήν τοποθεσία Πατούμενος, σέ κτῆμα πού ἀνῆκε ἄλλοτε στόν γιατρό Γεώργιο Πατέλη, 3,5 περίπου χλμ. βόρεια τῆς Παροικίας. Τό ἐξωκλήσιο αὐτό, σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τοῦ ἀειμνήστου καθηγητῆ Ἀναστ. Ὀρλάνδου, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι ἕνα εἶδος σταυρεπίστεγου ναοῦ (1). Καί τοῦτο γιατί, ἐνῶ ἀπό πλευρᾶς κατόψεως, μπορεῖ νά ὑπαχθεῖ στόν τύπο τοῦ ἐλεύθερου σταυροῦ, ἔχει, τίς ἑξῆς ἰδιαιτερότητες: Τό μέν δυτικό σκέλος τοῦ σταυροῦ, καλύπτεται ἀπό κτιστή ἐλαφρά ὀξυκόρυφη καμάρα, τό δέ ἀνατολικό σκέλος, πού ἀποτελεῖ τό Ἱερό Βῆμα του, καλύπτεται μέ ψευδόθολο, πού κλείνει μέ ἐγκάρσια τοποθετημένα δοκάρια. Ἀντί τρούλλου ὑπάρχει ἐγκάρσιος ψευδόθολος, πού ἀρχίζει ἀπό τήν ἄκρη τοῦ βόρειου σκέλους τοῦ σταυροῦ, μέχρι τήν ἄκρη τοῦ νότιου. Ὁ ψευδόθολος αὐτός, κλείνει καί αὐτός, ψηλά, μέ δοκάρια καί εἶναι τοποθετημένος λίγο ψηλότερα, ἀπό τίς ὀροφές τῶν δύο ἄλλων σκελῶν τοῦ σταυροῦ. Σημειώνουμε ὅτι, εἶναι ὁ μόνος ναός τοῦ τύπου αὐτοῦ, σ' ὁλόκληρο τό νησί. Τό μοναδικό αὐτό, στόν τύπο του, ἐξωκλήσιο, ἔχει ἕνα μονότοξο κτιστό καμπαναριό, τό ὁποῖο ὑψώνεται πάνω σέ τρεῖς βαθμῖδες, στή δυτική ὄψη του καί δύο εἰσόδους, μιά στήν δυτική ὄψη, κάτω ἀπό τό καμπαναριό καί μία στή νότια. Στό ἁπλό ξύλινο τέμπλο του, ἔχει τρεῖς εἰκόνες. Οἱ δύο ἀπ' αὐτές, τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, ἔχουν διαστάσεις 0,22Χ0,29μ., ἐνῶ ἡ τρίτη, τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, εἶναι μεγαλύτερη (0,32Χ0,40) καί καλύπτεται ἀπό ἀργυρῆ ἐπένδυση. Καμμιά ἀπό τίς παραπάνω εἰκόνες, δέν ἔχει ἰδιαίτερο ἱστορικό ἤ καλλιτεχνικό ἐνδιαφέρον. Τό ἐξωκλήσιο αὐτό εἶναι ἰδιωτικό καί ἀνήκει σήμερα στόν Νικόλαο Δημ. Σιφναῖο. Ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Ἀναστ. Ὀρλάνδου ΑΒΜΕ τομ. Θʹ, τ. 2, 1961, σελ. 154. 2. ΦΕΚ 209Β/17-3-1989 καί 426/Β/3 -7-1992.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top