Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_60

 

Τό ἐξωκλήσιο τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονα εἶναι τό καθολικό μικρῆς παλαιᾶς μονῆς στίς νότιες παρυφές τοῦ χωριοῦ Πρόδρομος. Εἶναι μονόκλιτη καμαροσκεπής βασιλική, μέ ἐπιπεδόστεγο νάρθηκα. Στή δυτική ὄψη της ὑπάρχει μονότοξο κτιστό καμπαναριό. Σέ μαρμάρινο ὑπέρθυρο διαβάζουμε τήν ἐπιγραφή: Κτίτορ Παρθένιος ἱερομόναχος αχνε´ (1) Ἀπό τά κτίσματα τῆς μονῆς σώζεται μόνο τό καθολικό της. Τά ἰσόγεια καί ἀνώγεια κελλιά πού ὑπῆρχαν στή δυτική πλευρά της, ἔχουν μεταβληθεῖ σέ ἐρείπια. Στέκονται μόνον οἱ καμάρες τους, γνήσια δείγματα τῆς παλαιᾶς νησιώτικης μοναστηριακῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Στό ξύλινο τέμπλο τοῦ ναοῦ βρίσκονται οἱ παρακάτω εἰκόνες, διαστ. 0,60Χ0,80μ.: α) Παναγία ἔνθρονη. Ψηλά, ἀριστερά καί δεξιά, δύο ἄγγελοι σεβίζουν. Ἔχει σαφῆ δυτική ἐπίδραση. Κάτω δεξιά, ἡ ἐπιγραφή: Ἔργον Ἀγαθάγγελου μ. 1938. β) Χριστός. Κάτω ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή: Δέησις οἰκογενείας Νικολάου κάι Μαργαρίτας Σομπόνη καί ἐκείνη τοῦ ἁγιογράφου: Χείρ Γ. Α. Μαρμαρινοῦ. Εἶναι σύγχρονη εἰκόνα. γ) Ἅγ. Παντελεήμων. Γύρω ἀπό τήν κεντρική μορφή, εἰκονίζονται ὀκτώ σκηνές ἀπό τόν βίο καί τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου. Εἶναι πολύ παλαιά εἰκόνα, εἶναι ὅμως ἐπιζωγραφισμένη. Ἡ ἀφιερωτική ἐπιγραφή μόλις διακρίνεται. Ὑπάρχει στήν εἰκόνα καί νεώτερη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἀναφέρει τά ἑξῆς: Ἐπεσκευάσθη τῇ συνδρομῇ Νικολάου Ἰ. Παυλάκη διά δωρεᾶς κ. Καλλιόπης Πέππα, 1936. Τό δάπεδο τοῦ ναοῦ εἶναι στρωμμένο μέ παλαιές μαρμάρινες καί σχιστολιθικές πλάκες. Στό κέντρο του ὑπάρχει μαρμάρινη ἐπιτύμβια πλάκα, μέ πολλά διακοσμητικά φυτικά στοιχεῖα. Ἡ αὐλή τῆς μονῆς εἶναι καλυμμένη μέ σχιστολιθικές πλάκες. Ἔξω ἀπό τήν μονή ὑπάρχει εὐρύχωρος περιτοιχισμένος χῶρος, μέ πολλούς εὐκαλύπτους. Ἡ μικρή παλαιά μονή τοῦ ἁγ. Παντελεήμονος ἔχει κηρυχθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. αχνε´ = 1655. 2. ΦΕΚ 426/Β/3 - 7 - 1992.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top