Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_53.

 

Δίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική, στό χωριό Πρόδρομος, στήν ὁποία προστέθηκε ἀργότερα καί τρίτο, ἐπίσης καμαροσκεπές, κλίτος. Μεταξύ τῆς νότιας πλευρᾶς αὐτοῦ τοῦ παρεκκλησίου καί τῆς βόρειας πλευρᾶς τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, πού βρίσκεται στήν ἀπέναντι πλευρά τοῦ δρόμου πού διέρχεται μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν παρεκκλησίων, ὑπάρχει σκεπαστή στοά, ἐπάνω στήν ὁποία στηρίζεται κοινό καί γιά τά δύο παρεκκλήσια δίτοξο, μαρμάρινο, ἀρθρωτό καμπαναριό. Ἡ στοά αὐτή ἀποτελεῖ τήν εἴσοδο στό χωριό Πρόδρομος. Τά δύο ἀρχικά κλίτη εἶναι ἀφιερωμένα στόν Ἅγ. Νικόλαο καί στόν Ἅγ. Γεώργιο, ἐνῶ τό τρίτο, τό νοτιώτερο καί νεώτερο, στούς Ἁγ. Ἀποστόλους. Σέ μαρμάρινο ὑπέρθυρο τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ εἶναι χαραγμένη ἡ χρονολογία 1691. Τά δύο ἀρχικά κλίτη ἔχουν στή δυτική πλευρά τους, κοινό ἐπιπεδόστεγο νάρθηκα. Ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους μέ δύο καμάρες, πού στηρίζονται σέ κορμό ἀρχαίας μαρμάρινης κολώνας, ἐνῶ τό τρίτο, τό νεώτερο κλίτος, ἐπικοινωνεῖ μέ τό μεσαῖο, μέ τετράγωνο ἄνοιγμα στόν μεταξύ τους μεσότοιχο. Στό βόρειο κλίτος, ἡ Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Στό ξύλινο τέμπλο μέ τό ἐλαφρύ σκάλισμα, ὑπάρχουν οἱ παρακάτω εἰκόνες, διαστ. 0,34Χ: α) Παναγία ἡ Γλυκοφιλοῦσα. Χρονολογία αων (=1850), β) Χριστός ὁ Παντοκράτωρ, γ) Ἅγ. Νικόλαος, ἔνθρονος, καί δ) Ἅγ. Γεώργιος (0,50Χ0,68). Εἰκόνα καλῆς τέχνης τῶν μέσων τοῦ 17ου αἰ. Γύρω ἀπό τόν ἔφιππο ἅγιο, εἶναι ζωγραφισμένες 15 σκηνές ἀπό τόν βίο καί τό μαρτύριό του. Στό κάτω μέρος, οἱ ἐπιγραφές: Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Γεωργίου Φ(ι)ληπέου καί τῆς συβίας αὐτοῦ Μαρίας, καί, Χείρ Ἰω(άννου) Δ(α)κ(ορώνια) (1). Στό μεσαῖο κλίτος ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι διαμορφωμένη στόν ἀνατολικό τοῖχο του. Στό τέμπλο ὑπάρχουν δύο εἰκόνες: α) Παναγία Ὁδηγήτρια (0,31Χ0,42) καί β) Δευτέρα Παρουσία (0,40Χ0,50). Ὁ Χριστός ἔνθρονος, ἀριστερά ἡ Θεοτόκος καί δεξιά ὁ Πρόδρομος σέ στάση ἱκεσίας. Τέλος, στό νέο κλίτος τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι καί αὐτή κτισμένη στόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Στό κτιστό, ἁπλό τέμπλο του, βλέπουμε τρεῖς εἰκόνες, σύγχρονες, διαστ. 0,37Χ0,45μ.: α) Παναγία, β) Χριστός καί γ) Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Εἰκονίζονται σ' αὐτή καί οἱ δώδεκα ἀπόστολοι. Τό δάπεδο τοῦ παρεκκλησίου ἔχει στρωθεῖ πρόσφατα μέ μαρμαρένιες πλάκες. Τό παρεκκλήσιο αὐτό ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Ὁ Ἰωάννης Δακορώνιας ἦταν Παριανός ζωγράφος, πού δημιούργησε στό νησί του τό β μισό τοῦ 17ου αἰ. Συνήθως ἀντέγραφε ἀρχαιότερα κρητικά πρότυπα. Τό ἐπώνυμο Δακορώνιας συναντήσαμε καί στό ὑπέρθυρο τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού βρίσκεται κοντά στήν Ἑκατονταπυλιανή, μέ τόν τύπο Ντακορώνιας. Ἡ διαφορά αὐτή ὀφείλεται στήν ἐναλλαγή τοῦ Ντα μέ τό Δα, ὅπως καί τοῦ Ντε μέ τό Δε, σέ ἰταλικά ἐπώνυμα πού εἶχαν ἐξελληνισθεῖ (Ἀναστ. Ὀρλάνδου, ΑΒΜΕ, τόμ. ΘϘ, τ. 2, 1961, σελ. 200). 2. ΦΕΚ 426/Β/3 - 7 - 1992.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top