Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_023

 

Συγκρότημα ναῶν ἐντός σπηλαίου, ἀπό τούς ὁποίους ὁ κυριότερος φέρει στήν ἀψίδα σύνθρονο μέ ἐπισκοπικό θρόνο καί σημαντικότατες προεικονομαχικές καί πρώϊμες μεταεικονομαχικές τοιχογραφίες. Λείψανα τοιχογραφιῶν διαφόρων ἄλλων ἐποχῶν σώζονται καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ σπηλαίου. Στή μεταβυζαντινή φάση τῆς Μονῆς ἀνήκουν ἐρείπια κελλιῶν ἔξωθεν τοῦ ἱεροῦ καταγωγίου (Ἐνορία Δαμαριῶνος).

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top