Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

843 00 ΝΑΞΟΣ

ΤΗΛ. (22850) 22233, FAX (22850) 24600

 

 

                 Ἀριθμ. Πρωτ. 435

 

Ἐν Νάξῳ  τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2022     

 

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις:

α) Τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 2 τοῦ Ν.590/1977 “Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”,

β) Τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4 - 7 καί 20 τοῦ 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» καί

γ) Τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας» (Φ.Ε.Κ. 482/Β΄/17-2-2020),

προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις Διακόνων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν:

1. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πόλεως Νάξου

2. Παντανάσσης πόλεως Νάξου

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καλοῦμεν τούς βουλoμένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρῳ κενῶν θέσεων.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top