Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

 

843 00 ΝΑΞΟΣ

 

ΤΗΛ. (22850) 22233, FAX (22850) 24600

 

 

 

Πρωτ. 500

 

               Ἀριθμ.

      Ἐν Νάξῳ τῇ 24ῃ Ὀκτωβρίου 2011

Διεκπ. 162

 

 

  

            Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

α) τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 2 τοῦ Ν.590/1077 “ Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”,

β) τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 33-37 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημερίων»,

γ) τό ὑπ΄ ἀριθμ. 1874/τ.Β΄/25-8-2011 Φ.Ε.Κ., ἐν ᾧ προβλέπεται ἡ διάθεσις ἑκατόν (100) Ἐφημεριακῶν θέσεων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί

δ) τό ὑπ΄ ἀριθμ. 6148/2746/21-10-2011 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, “Περί κατανομῆς τῶν διατεθέντων διά τό ἔτος 2011 Ἐφημεριακῶν θέσεων”, δι΄οὗ διατίθεται μία Ἐφημεριακή θέσις εἰς τήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν Παροναξίας,

προκειμένου, νά πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν:

Ἁγίου Θαλλελαίου ὁμωνύμου χωρίου Νάξου

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐγγαρῶν Νάξου

Ἁγίας Τριάδος Καλοξύλου Νάξου

Γεννεσίου Θεοτόκου Κωμιακῆς Νάξου

Ζωοδόχου Πηγῆς Χειμάρρου Νάξου

καλοῦμεν τούς βουλόμενους καί ἔχοντας τά κανονικά προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά νά καλυφθῇ μία ἐκ τῶν ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top